:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح هاي خاص

طرح هاي خاص

مجموعه رولربيرينگ‌ها شامل رولربيرينگ‌هاي طرح NU بدون رينگ داخلي، با پيشوند شماره فني RNU و رولربيرينگ‌هاي طرح N بدون رينگ خارجي، با پيشوند شماره فني RN نيز موجود مي‌باشند. اين بيرينگ‌ها در شرايطي كه سطح غلتش سخت و سنگ زده شده بر روي شفت يا نشيمنگاه ايجاد شده است، بكار مي‌روند (بخش «سطح غلتش بر روي شفت نشيمنگاه»
از آن جايي كه بيرينگ‌هايRNU نياز به رينگ داخلي ندارند قطر شفت بزرگ‌تر است و در نتيجه چيدمان محكم‌تر و سفتي بالاتري به دست مي‌آيد. از طرف ديگر امكان جابجايي شفت نسبت نشيمنگاه فقط محدود به پهناي سطح غلتش بر روي شفت (طرح RNU ) يا نشيمنگاه (طرح RN ) است.شكل NUB ,NJP,NF,NP

 (شكل RNU) 

 

 (شكل NP) 

 

(شكل NF)  

 

(شكل NJP) 

 

(شكل NUB) 

 


انواع ديگر رولربيرينگ‌هاي يك رديفه شامل بيرينگ‌ها با رينگ داخلي پهن‌تر و تركيب متفاوت لبه‌ها نسبت به طرح‌هاي استاندارد و بيرينگ‌هايي كه با شماره نقشه مشخص شده و داراي ابعاد غير استاندارد هستند، مي‌باشند. (شكل زير)
 

بيرينگ‌ها با رينگ داخلي مخروطي
رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه، عموماً با رينگ داخلي استوانه‌اي توليد مي‌شوند. ولي بعضي بيرينگ‌ها با رينگ داخلي مخروطي 1:12 نيز موجود مي‌باشند. رولربيرينگ‌ها با رينگ داخلي مخروطي داراي لقي داخلي بيشتري نسبت به رولربيرينگ‌هاي مشابه با رينگ داخلي استوانه‌اي مي‌باشند و با پسوند K در شماره فني مشخص شده‌اندشكل  زير

 


بيرينگ با شيار خار فنري
بعضي از انواع رولربيرينگ هاي يك رديفه با شيار خار فنري بر روي رينگ خارجي توليد مي‌شوند. اين بيرينگ‌ها با پسوند N در شماره فني مشخص مي‌شوند.
اين بيرينگ‌ها را مي‌توان به كمك خارفنري در نشيمنگاه نصب كرد. لذا باعث ساده شدن طرح چيدمان و كوچك شدن آن مي‌شوند.ابعاد شيار و پخ كنار آن مطابق استاندارد ISO 464:1995 بوده و ابعاد خار مناسب نيز در اين استاندارد مشخص شده است.شكل  زير

 

 

بعضي از انواع رولربيرينگ هاي يك رديفه با شيار خار فنري بر روي رينگ خارجي توليد مي‌شوند. اين بيرينگ‌ها با پسوند N در شماره فني مشخص مي‌شوند. اين بيرينگ‌ها را مي‌توان به كمك خارفنري در نشيمنگاه نصب كرد. لذا باعث ساده شدن طرح چيدمان و كوچك شدن آن مي‌شوند.ابعاد شيار و پخ كنار آن مطابق استاندارد ISO 464:1995 بوده و ابعاد خار مناسب نيز در اين استاندارد مشخص شده است.


بيرينگ با شيار ثابت كننده
در كاربردهايي كه سادگي نصب و در آوردن الزامي است، رينگ خارجي بايد با لقي در نشمينگاه نصب شود. براي جلوگيري از چرخش رينگ خارجي در داخل نشيمنگاه، بعضي رولربيرينگ‌ها با
• يك شيار ثابت كننده، پسوند NJ در شماره فني بيرينگ و يا
• دو شيار ثابت كننده با موقعيت  نسبت به همديگر، پسوند N2 در شماره فني بيرينگ
در يك سمت رينگ خارجي توليد مي‌شوند. ابعاد شيار ثابت كننده مطابق استاندارد DIN5412 1:2000 است.