:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

براي كاربردهايي  كه در آنها
- سطوح اجزاي مجاور ماشين را مي توان به عنوان سطح  غلتش بكار برد و يا بيرينگ با پهناي كم لازم باشد ،‌ يا
- ديگر تركيبات مجموعه رولر هاي ،رولربيرينگ استوانه اي  كف گرد و واشرهاي  آن با دو واشر شفت يا واشر هاي  نشيمنگاه)، لازم ميباشد .
- مي توان اجزاي زير را جداگانه سفارش داد.
- مجموعه قفسه و رولرها ،‌با قرار دادن پيشوند K قبل از شماره فني بيرينگ (شكل زير)
- واشر هاي شفت،‌ با قرار دادن پيشوند WS قبل از شماره فني بيرينگ (شكل)


واشر هاي نشيمنگاه،‌ با قرار دادن پيشوند  GS قبل از شماره فني بيرينگ (شكل)

 

بيرينگ هاي دو طرفه
يك بيرينگ دو طرفه (شكل زير) را مي توان  با تركيبي مناسب از  واشر هاي شفت در سري WS 811 يا واشر هاي نشيمنگاه سري GS811 بادو مجموعه از رولر ها و قفسه سري K811 ويك واشر مياني مركز شده داخلي (الف) يامركز شده خارجي (ب) تشكيل داد .
واشر هاي مياني بايد داراي كيفيت و سختي واشر هاي بيرينگ ها باشند .

 

(الف) 

 

(ب)