تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

يك بلبيرينگ شيار عميق يك رديفه با شيار جازني ساچمه داراي در رينگ داخلي و خارجي (شكل زير) است به طوري كه مي‌توان ساچمه‌هاي بيشتر و بزرگ‌تر نسبت به بلبيرينگ شيار عميق استاندارد در آن، جا داد. بلبيرينگ‌ها با شيار جازني ظرفيت حمل بار شعاعي بيشتري نسبت به بيرينگ‌ها بدون شيار جازني دارند، ولي ظرفيت حمل بار محوري آنها كم‌تر است. اين بيرينگ‌ها را مي‌توان در سرعت‌هاي مشابه با سرعت بيرينگ‌هاي بدون شيار جازني بكار برد.