:شماره تماس 
 :واتس اپ 

طرح هاي استاندارد

طرح هاي استاندارد

رينگ لبه‌دار، به همراه مجموعه رولرها و قفسه را مي‌توان از رينگ ديگر جدا كرد. اين موضوع باعث سادگي نصب و بيرون آوردن مي‌شود. خصوصاً اگر شرايط بار به صورتي است كه لازم باشد هر دو رينگ به صورت تداخلي نصب شوند.
 رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي مي‌توانند بار شعاعي بسيار زيادي را تحمل كرده و در سرعت‌هاي بالا كار كنند. اين بيرينگ‌ها در چندين طرح مختلف ساخته مي‌شوند كه اختلاف آنها در شكل قرارگيري لبه‌ها مي‌باشد. طرح‌هايي كه بيشترين كاربرد را دارند.

 


طرحNU
رينگ خارجي بيرينگ‌هاي طرح NU داراي دو لبه مي‌باشد و رينگ داخلي آنها بدون لبه است.(الف) در اين طرح جابجايي محوري شفت نسبت به نشيمنگاه از هر دو جهت امكان‌پذير است.


 


طرح N
رينگ داخلي بيرينگ طرح Nداراي 2لبه ميباشد ورينگ خارجي انها بدون لبه است (ب).جابجايي محوري شفت نسبت به نشيمنگاه از هر دو جهت امكان پذير استطرح NJ
رينگ خارجي بيرينگ‌هاي طرح NJ داراي دو لبه مي‌باشند و رينگ داخلي داراي يك لبه است. (ج)اين بيرينگ مي‌توانند شفت را از يك جهت محوري مهار كنند


طرح NUP
رينگ‌هاي خارجي و داخلي بيرينگ‌هاي طرح NUP داراي دو لبه مي‌باشند كه يكي از لبه‌هاي رينگ داخلي قابل جدا شدن (Loose Flange Ring )(د) است. اين بيرينگ‌ها را مي‌‌توان به عنوان بيرينگ ثابت براي مهار محوري شفت از هر دو جهت بكار برد.