:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح مناسب برای رولربیرینگ های توریدال CARB

طرح مناسب برای رولربیرینگ های توریدال CARB

غلاف های واسطه اصلاح شده طرح TL,L,E را می توان  برای رولر بیرینگ های CARB بکار برد . این غلاف ها به شکلی اصلاح شده اند  که تجهیزات قفل کن آنها با قفسه بیرینگ های CARB تماس پیدا نکند .
- در طرح E مهره قفل استاندارد KM و واشر قفل کن استاندارد MB با مهره KMFE (شکل زیر) ومهره قفل کن استاندارد HM30 با مهره HME که بخش خارجی آن دارای فرورفتگی است ،‌جایگزین میشوند(ب) .

(ب)


- درطرح L (ج) مهره قفل کن استاندارد KM و واشر قفل کن استاندارد MBبا مهره  KML و واشر  MBL که ارتفاع  سطح مقطع کم تری دارند،‌ جایگزین می شوند .

(ج)


- در طرح TL (د) مهره قفل کن T... HM و واشر قفل کن MB با مهره HM30 وگیره قفل کن  MS30  که ارتفاع سطح مقطع  کم تری دارند ،‌جایگزین می شوند .