:شماره تماس 
 :واتس اپ 

طرح عمومی ISO

طرح عمومی ISO

طرح عمومیISO برای ابعاد خارجی بیرینگ های شعاعی شامل سری های استاندارد شده قطر خارجی برای هر قطر داخلی استاندارد می باشد. این سری های قطر Diameter) series ( عبارتند از: سری های 7، 8 ، 9 ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 و 4 که به ترتیب افزایش قطر شامل سری های مختلف پهنا (wide series ) می باشد.(سری های پهنا 8 ، 0 ، 1 ، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 به ترتیب افزایش پهنا) سری پنها در بیرینگ های شعاعی بنا سری ارتقاعHeight) series   ( در بیرینگ های شعاعی بنا سری ارتفاع (height series) در بیرینگ های کف گرد شناخته می شود.(سری های ارتفاع 7، 9، 1 و 2 ترتیب افزایش ارتفاع)
با ترکیب سری پهنا یا ارتفاع با سری های قطر، یکسری ابعادی (Dimension series) از دو عدد تشکیل می شود که عدد اول مشخص کننده سری پهنا یا ارتفاع و عدد دوم سری قطر را نشان می دهد.( شکل )


در طرح عمومی ISO برای رولربیرینگ های مخروطی یک ردیفه، ابعاد خارجی بر اساس یکسری معینی زاویه تماس گروه بندی شده اند که به آن سری زاویه (Angle series) می گویند. (سری های زاویه، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 ) بر اساس رابطه بین قطرهای خارجی و داخلی و رابطه بین پهنای کل بیرینگ و ارتفاع سطح مقطع (cross- sectional) ، سری های قطر و پهنا نیز تعریف می شوند. در این جا یکسری ابعادی با قطر و پهنا نیز تعریف می شوند. در این جا یکسری پهنا به دست می آید(شکل زیر). این سری های ابعادی شامل یک عدد برای سری زاویه و دو حرف می باشند که حرف اول مشخص کننده سری قطر و حرف دوم سری پهنا را مشخص می کند.

بجز چند استثناء که به علت پیشرفت رولربیرینگ ها می باشد، بیرینگ های جنرال کاتالوگ  مطابق طرح عمومی ISO بوده یا مطابق استانداردهای دیگرISO می باشند. بنا براین قابلیت جایگزینی بیرینگ ها تضمین می شود. اطلاعات بیشتر در بخش ابعادی مربوط به هر بیرینگ خاص آورده شده است.
تجربه نشان داده است که نیاز اکثر کاربردها با استفاده از این بیرینگ ها با ابعاد استاندارد بر آورده می شود.