:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طراحي چيدمان بيرينگ ها

 

طراحي چيدمان بيرينگ

در طراحي چيدمان رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه بايد به مشخصه‌هاي خاص اين برينگ‌ها توجه شود. به علت طراحي داخلي اين بيرينگ‌ها، آن‌ها را نمي‌توان به صورت تكي استفاده كرد و همواره به بيرينگ ديگيري از نوع مشابه مورد نياز است (شكل زير) همچنين مي‌توان از مجموعه‌هاي جفت شده استفاده كرد (الف) وقتي چيدماني داراي دورولربيرينگ مخروطي يك رديفه باشد بايد آن‌ها را مطابق توصيه‌هاي بخش «لقي داخلي و پيش بار» نسبت به يكديگر تنظيم نمود.

 

(الف) 


تنظيم دقيق لقي يا پيشبار  براي كاركرد صحيح  و مطمئن رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه حياتي مي‌باشد. اگر لقي در حين كاركرد بيش از اندازه زياد باشد نمي‌توان از تمامي ظرفيت حمل بار بيرينگ استفاده نمود و اگر پيش بار بيش از اندازه باشد، اصطكاك و در نتيجه آن دما افزايش مي‌يابد. در هر دو حالت عمر كاركرد بيرينگ به شدت كاهش پيدا مي‌كند.

 انطباقات بيرينگ‌هاي اينچي
انطباق مناسب براي بيرينگ‌هاي اينچي را مي توان بر اساس انطباقات بيرينگ‌هاي متريك به دست آورد. ولي از آن‌جايي كه بيرينگ‌هاي متريك به دست آورد. ولي از آنجايي كه بيرينگ‌هاي اينچي در مقايسه با بيرينگ‌هاي متريك تلرانس‌هاي مثبت دارند نمي‌توان انطباقات شفت و نشيمنگاه را براي بيرينگ‌هاي متريك مستقيماً به كار برد و بايد آن را بر اساس اين تلرانس مثبت اصلاح نمود. در جداول صفحه‌ي بعد اين اصطلاحات انجام گرفته است، به نحوي كه درجه تداخل و لقي مشابه مقادير توصيه شده براي بيرينگ‌هاي متريك به دست مي‌آيد.