:شماره تماس 
 :واتس اپ 

طراحي چيدمان بيرينگ ها

طراحي چيدمان بيرينگ ها

هنگام طراحي چيدمان بيرينگ‌ها شامل بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه، توجه شود كه اين بيرينگ‌ها بايد به همراه يك بيرينگ دوم و يا به صورت مجموعه‌اي از چند بيرينگ بكار برده شوند.
 هنگامي كه از دو بلبيرينگ تماس زاويه‌اي يك رديفه استفاده مي‌شود، آنها را بايد نسبت به يكديگر تنظيم كرده تا پيش بار يا لقي مورد نياز به دست آيد (بخش « پيش بار بيرينگ‌ها». وقتي كه بيرينگ‌هاي جفتي چند منظوره بكار برده مي‌شوند و بيرينگ‌ها بدون واسطه كنار هم قرار مي‌گيرند و نيازي به تنظيم نمي باشد، پيش بار يا لقي مورد نظر با انتخاب بيرينگ‌هاي مناسب با كلاس پيش بار يا لقي و با انتخاب انطباق مناسب شكل زير بيرينگ بر روي شفت و در نشيمنگاه به دست مي‌آيد.
 براي كاركرد مناسب و افزايش قابليت اطمينان، تنظيم درست بيرينگ‌ها و يا انتخاب صحيح پيش بار يا لقي با اهميت است. اگر لقي بيرينگ در حين كار خيلي زياد باشد از تمام ظرفيت حمل بار بيرينگ استفاده نمي‌شود، از طرف ديگر پيش بار اضافي باعث افزايش اصطكاك و دماي كاركرد شده و در نتيجه عمر بيرينگ كاهش مي‌يابد.در بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي سري 72B و 73B (زاويه تماس  ) شرايط غلتش كامل فقط وقتي كه نسبت بار  باشد، به دست مي‌آيد.
 چيدمان‌هاي پشت به پشت و جلو به جلو كه در آنها بار محوري در يك جهت بيشتر است، نياز به توجه خاص دارند. زيرا در اين شرايط يكي از بيرينگ‌ها بدون بار شده و شرايط نامناسب غلتش ساچمه‌هاي آن باعث افزايش سرو صدا، گستگي در فيلم روانكار و افزايش تنش در قفسه مي‌شود. در اين شرايط لقي كاركرد صفر بهترين حالت مي‌باشد كه بايد به نحوي آن را ايجاد كرد. (براي مثال به كمك يك فنر).