:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

هنگامي كه بيرينگ‌هاي بزرگ در چيدمان استفاده مي‌شوند، لازم است تمهيداتي در مرحله طراحي در نظر گرفته شود تا نصب و در آوردن بيرينگ را تا حد امكان ساده كرد. براي مثال اگر شيار و يا تورفتگي‌هاي مناسب در پله شفت و / يا نشيمنگاه ايجاد شود مي‌توان ابار بيرون كشيدن مناسب را به كار برود (شكل زير). ايجاد سوراخ‌هاي رزوه شده در پله نشيمنگاه به در آوردن بيرينگ از نشيمنگاه به وسيله پيچ كمك مي‌كند (شكل 32).

 

اگر روش تزريق روغن براي نصب و در آوردن بيرينگ بر روي شفت مخروطي يا استوانه‌اي استفاده مي‌شود، لازم است سوراخ و شيارهاي لازم بر روي شفت ايجاد شوند (شكل 33).

فاصله شيار توزيع كننده روغن از سمتي كه بيرينگ نصب و در آورده مي‌شود بايد يك سوم كل پهناي محل استقرار بيرينگ باشد. ابعاد توصيه شده براي شيار و سوراخ‌هاي مناسب و سوراخ‌هاي رزوه شده براي اتصال پمپ روغن در جداول14 و 15 آورده شده‌اند.

                                                     (جدول 14)

 

 

                                                         (جدول 15)