تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طراحی اجزای دربرگیرنده بیرینگ

طراحی اجزای دربرگیرنده بیرینگ

حفاظ فلزی در بیرینگهای 2z/VA228 تحت فشار  محوری از طرف قفسه قرار می گیرد،‌لذا توصیه  می شود که این حفاظ ها توسط واشر ها و اجزای مجاور حمایت شوند (شکل زیر  ) بنابراین پله نشیمنگاه یا واشر فاصله اندازه باید قطر کم تری  نسبت به پیشانی رینگ خارجی  مقدار D2 درجداول بیرینگ ها داشته باشد درصورتی که این کار امکان پذیر نیست می توان از واشر حمای  کنند با ابعاد مناسب بین بیرینگ و پله نشیمنگاه و واشر فاصله انداز استفاده نمود.