:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طبقه بندی پیچهای ساچمه ای

طبقه بندی استاندارد پیچهای ساچمه ای

  استاندارد محور پیچ ساچمه ای

برای طراحی شما، شرکت HIWIN استاندارد منظم ما را پیشنهاد می کند. با این حال، گام بالا، مینیاتور یا انواع ویژه دیگر پیچهای ساچمه ای براساس درخواست شما می تواند در دسترس باشد
 مشخصات مهره

[1] طراحی نوع لوله برگشتی

پیچهای ساچمه ای این شرکت شد طراحی اصلی گردش مجدد ساچمه را دارد. اولین نوع، نامیده می شود نوع خارجی گردش مجدد شامل محور پیچ، مهره ساچمه ای، ساچمه های استیل، لوله های برگشت و صفحه ثابت. ساچمه های استیل در فضای بین محور پیچ و مهره ساچمه ای جای گرفته اند. ساچمه ها مخرف می شوند از مسیر ساچمه ای و به وسیله راهنمای بازگشت لوله ای به شکل یک لوپ بر می گردند. مادامیکه لوله های برگشت بیرون بدنه مهره قرار گرفته اند، این نوع به نع خارجی گردش مجدد نامیده می شود. دومین طراحی پیچ ساچمه ای نوع داخلی گردش مجدد نامیده می شود که شامل محور پیچ، مهره ساچمه ای، ساچمه های استیل و درپوش های برگشت ساچمه ای می باشد. ساچمه ها مجبورند فقط یک دور حول محور پیچی بزنند. مسیر به وسیله درپوش برگشت ساچمه بسته شده است در مهره ای که به ساچمه ها همگذری مسیرهای عبور ساچم? مجاور را ممکن می سازد. مادامیکه درپوش برگشت ساچمه داخل بدنه مهره قرار می گیرند. این نوع به نوع گردش مجدد داخلی نامیده می شود.

سومین نوع طراحی نوع گردش مجدد درپوش انتهایی نامیده می شود  اساس طراحی این سیستم برگشتی همانند نوع گردش مجدد خارجی مهره است با این تفاوت که لوله برگشت داخل بدنه مهره ساخته شده همانند یک حفره سرتاسری ساچمه ها در این طراحی همه مسیر عبور ساچمه ها را در طول مهره طی می کنند. بنابراین، یک مهره کوتاه با همان ظرفیت حمل بار به عنوان طراحی قدیمی می تواند استفاده شود.

 

[2] انواع مهره ها

 

براساس نیازهای کاربرد انواع مهره ها می تواند انتخاب شوند. مهره های استاندارد شرکت HIWIN به وسیله سه حرف طبقه بندی می شوند

 

 

 

انواع شکل های دیگر مهره براساس طراحی شما می تواند ساخته شود.

 

* با افزودن D جلوی حروف سه گانه بالا مهره ریزه با شروع دوبل و گام بالا طبقه بندی می شود.

* مهره پیش بار تراکمی با افزودن حرف P جلوی حروف سه گانه بالا طبقه بندی می شود.

* مهره تکی با گام انحرافی پیش بار با افزودن حرف O جلوی حروف سه گانه بالا طبقه بندی می شود.

مثال ها:

RDI : به معنی نوع مدور، مهره دوبل با درپوش های برگشت داخلی است.

FSW : به معنی نوع فلنجی، مهره تکی را  لوله برگشت خارجی در قطر مهره است.

DFSV : به معنی شروع دوگانه، فلنجی، مهره تکی با لوله برگشت خارجی بالای قطر مهره است.

[3] تعداد مسیرها

مجموعه اصطلاحات این شرکت برای تعداد مسیرها در مهره ساچمه ای به شرح زیر توصیف می شود:

 برای طراحی نوع خارجی

1.5: A دور در هر مسیر 2.5: B دور در هر مسیر 3.5: C دور در هر مسیر 4.5: D   دور در هر مسیر 5.5: E دور در هر مسیر

- برای طراحی نوع داخلی   1: T دور در هر مسیر

- برای نوع درپوش انتهایی  2.8: U دور در هر مسیر   1.8: S دور در هر مسیر

5.7: V دور در هر مسیر

- برای نوع سوپر S 1: K دور در هر مسیر

مثال:

B2 : طراحی 2 مسیر ساچمه ای لوله برگشتی خارجی. هر مسیر 2.5 دور دارد.

T3 : طراحی 3 مسیر ساچمه ای برگشتی داخلی، هر مسیر ماکزیمم 1 دور دارد.

S4 : طراحی 4 مسیر ساچمه ای برگشتی داخلی. هر مسیر 1.8 دور دارد.

K5 : طراحی5 مسیر ساچمه ای برگشتی داخلی. هر مسیر 1 دور دارد.

این شرکت پیشنهاد می کند که تعداد مسیرها برای طراحی نوع خارجی 2 باشد برای 2.5 یا 3.5 دور و 3 یا 4 یا 6 مسیر برای نوع داخلی باشد.

 

 مشخصات سر و ته محور

 

روش های نصب

روش های نصب یاتاقان روی انتهای محورهای پیچهای ساچمه ای عبارتند از تعیین کننده چغرمگی، سرعت بحرانی و بار کمانشی ستون. تمرکز دقت زمانی که روش های نصب طراحی می شوند لازم است.