تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ضریب کاهش ناشی از گرمای برش روانکار در ورودی به سطح تماس

 

وقتی روانکار به اندازه کافی در بیرینگ موجود باشد تمامی آن نمی‌تواند وارد محل‌های تماس غلتشی شود. فقط مقدار کمی از روانکار وارد محل تماس شده و تشکیل فیلم روانکاری را می‌دهد. بنابراین مقداری از روانکار در نزدیکی محل تماس پس زده می‌شود و ایجاد یک جریان برگشتی می‌کند (شکل زیر). این جریان برگشتی باعث برش روانکار شده و ایجاد حرارتی می‌کند که لزجت روانکار را کاهش داده و در نتیجه ضخامت فیلم روانکار کاهش می‌یابد. این کاهش ضخامت فیلم روانکار مؤلفه اصطکاک غلتشی را کاهش می‌دهد.
برای اثر شرح داده شده در بالا ضریب کاهش حرارت ناشی از برش روانکار را می‌توان از رابطه تقریبی زیر محاسبه کرد.
Øish  =1/1+1.84×10-9(ndm)1.25V0.64
که در آن:
Øish =  ضریب کاهش ناشی از برش روانکار
n= سرعت دورانی، r/min
dm= قطر متوسط بیرینگ، mm
، mm0.5(d+D)=
V= لزجت سینماتیکی روانکار در دمای کارکرد،  mm2/s (در روانکاری با گریس، لزجت روغن پایه)
مقادیر ضریب  Øish  را می‌توان از نمودار 1، بر حسب پارامتر ترکیبی   (ndm)1.25V0.64  به دست آورد.