:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ضریب کاهش ناشی از جایگزینی سینماتیکی روانکار

 

ضریب کاهش ناشی از جایگزینی سینماتیکی روانکار

در روانکاری به روش مخلوط روغن و هوا، جت روغن، حمام روغن با ارتفاع کم روغن (ارتفاع روغن کمتر از مرکز پایین‌ترین جزء غلتنده) و گریس حرکت بیرینگ باعث پاشیده شدن روانکار اضافی می‌شود. به علت سرعت بیرینگ یا لزجت زیاد، روانکار پاشیده شده در اطراف محل تماس ممکن است زمان کافی برای برگشت به محل تماس را نداشته باشد به این پدیده جایگزینی سینماتیکی یا کمبود (Starvation) روانکار می‌گویند که باعث کاهش ضخامت فیلم روانکار و در نتیجه کاهش اصطکاک غلتشی می‌شود.


برای شرایط روانکاری شرح داده شده در بالا، ضریب کاهش را می‌توان از رابطه تقریبی زیر محاسبه کرد.
Qrs=1/e Krsvn(d+D)(K2/2(D-d) )1/2
که در آن:
Qrs= ضریب کاهش ناشی از جایگزینی سینماتیکی/ کمبود روانکار
e= پایه لگاریتم طبیعی=2.718
krs=ثابت جایگزینی روانکار
3×10-8 برای روانکاری با جت روغن و حمام روغن با ارتفاع کم روغن
6×10-8 برای روانکاری با گریس و مخلوط روغن و هوا
kz=ثابت هندسی مربوط به نوع بیرینگ (جدول 5)
v= لزجت سینماتیکی روانکار در دمای کارکردmm2/s،
n=  سرعت دورانی، r/min
d=  قطر داخلی بیرینگ، mm
D= قطر خارجی بیرینگ، mm