:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ضریب تصحیحa SKF

 

ضریب تصحیحa SKF

 

همان طور که گفته شد این ضریب نشان دهنده رابطه بین نسبت بار حدی خستگی(pu/p) ، شرایط روانکاری (نسبت لزجت k) و درجه آلودگی در بیرینگ nc است. مقادیر ضریبa skf  را می‌توان از چهار نمودار زیر که بستگی به نوع بیرینگ دارد به عنوان تابعی از nc (pu/p) برای بیرینگ‌های استاندارد و کلاس SKF اکسپلورر و مقادیر متفاوت نسبت لزجتk، به دست آورد.

نمودار 1: بلبیرینگ‌های شعاعی،

 


نمودار 2: رولربیرینگ‌های شعاعی،

 


نمودار 3: بلبیرینگ‌های کف‌گرد،

 


نمودار زیر: رولربیرینگ‌های کف‌گرد،

 


نمودارهای فوق برای مقادیر نمونه و ضرایب اطمینان حد خستگی مانند دیگر اجزای مکانیکی، تعیین شده‌اند. با در نظر گرفتن ساده سازی‌های به کار رفته در معادله عمر اسمی SKF، حتی در صورتی که شرایط کارکرد با دقت تعیین شده باشد، استفاده از مقادیر a skf  بیشتر از 50 بی‌معنی است.