:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

صافي سطوح محل استقرار بيرينگ ها

صافي سطوح محل استقرار بيرينگ ها

صافي سطح استقرار بيرينگ‌ها به اندازه دقت‌هاي حركتي و تلرانس‌هاي ابعادي و فرم در كاركرد بيرينگ تأثير ندارد ولي هر چه صافي سطوح بهتر باشد تداخل دقيق‌تر به دست مي‌‌آيد. براي كاربرد كم اهميت، صافي محل استقرار بيرينگ مهم نمي‌باشد.
براي كاربردهايي كه در آن‌ها نياز به دقت‌هاي حركتي بالا مي‌باشد، مقادير صافي سطح متوسط Ra  در جدول 12 براي دقت‌هاي ابعادي متفاوت محل استقرار بيريگ‌ها آورده شده‌اند.  توصيه‌هاي فوق براي شفت سنگ زده شده به كار مي‌روند.