:شماره تماس 
 :واتس اپ 

شکست

شکست

1- بال بیرینگ شکسته شده

فولاد Cr-MO معمولی ترین متریال استفاده شده برای بال بیرینگ است. 1400 تا 1600 کیلوگرم نیرو برای شکستن فولاد ساچمه یا قطر 3-175mm لازم است. دمای پیچ ساچمه ای که روانکاری شود یا روانکاری نشده حین کار اساساً افزایش می یابد. این افزایش دما می تواند باعث ترد شدن یا شکسته شدن بال بیرینگ ها شود که نتیجتاً باعث صدمه شیار مارپیچ ساچمه ای یا محور پیچ می شود. بنابراین قابلیت پر کردن مجدداً روانکار در پروسه طراحی باید در نظر گرفته شود. اگر سیستم روانکاری اتوماتیک در دسترس نیست، به عنوان بخشی از برنامه تعمیرات بایستی پر کردن دوره ای گریس در جدول در نظر گرفته شود.

 

2- لوله برگشت خراب یا شکسته شده

 

حرکت بیش از اندازه در ساچمه ای یا ضربه روی لوله برگشت باعث خرابی یا شکست لوله برگشت می شود. این امر می توانند باعث بسته شدن مسیر بال بیرینگ و لغزش آنها به جای چرخش شده و باعث شکست اتفاقی شود.

3- انتهای محور پیچ ساچمه ای می شکند

(1) طراحی نامناسب: گوشه های تیز محور پیچ ساچمه ای به جهت کم کردن تمرکز تنش محلی بایستی حذف شوند. (2) خمش یاتاقان محور پیچ: سطح نشیمنگاه بیرنگ پیچ ساچمه ای و محور رزوه ای قفل که بیرنگ بر عم عمود نیستند یا مهره های قفل کنه در قسمت مخالف با عم موازی نمی باشند. این امر باعث خم شدن انتهای محور پیچ شده که شکست ناگهانی را به دنبال دارد. تغییر شکل انتهای محور پیچ ساچمه ای  قبل و بعد از سفت کردن مهره قفل ممکن بیرینگ نبایستی از 0.01mm بیشتر باشد.

(3) نیروی شعاعی یا تنش های نوسانی: ناهمراستایی نصب پیچ ساچمه ای ایجاد تنش نوسانلی خالص غیر طبیعی و شکست ناگهانی پیچ ساچمه ای می شود.

 خنثی کردن اثر خلاصی غیر طبیعی

پروسه های اندازه گیری زیر می توانند به منظور خنثی کردن اثر خلاصی واقعی غیر عادی در نصب پیچ های ساچمه ای بکار گرفته شوند.

1- بچسبانید ساچمه اندازه گیری را به مرکز سوراخ یک سر محور پیچ. زمانی که محور پیچ می چرخد، استفاده کنید از یک صفحه صاف ساعت اندازه گیری تا حرکت محوری این ساچمه اندازه گیری در مسیر محوری چک کنید  این حرکت نبایستی بیشتر از 0.003mm باشد و در حالتی که لاب بیرینگ، مهره ساچمه ای و پوسته مهره ساچمه ای به طور مناسب نصب نشده اند.

2- استفاده کنید از ساعت اندازه گیری به منظور چک کردن حرکت نسبی بین محفظه بیرنگ و نشیمنگاه بیرنگ زمانی که پیچ ساچمه ای می چرخد بر قرائت غیر از صفر ساعت اندازه گیری صلب نبودن کافی هاب بیرینگ یا نصب غیر صحیح را نشان می دهد.

3- حرکت نسبی بین میز ماشین و پوسته مهره ساچمه ای را چک کنید

4- حرکت نسبی بین پوسته مهره ساچمه ای و فلانج مهره ساچمه ای را چک کنید

اگر خلاصی غیر قبولی هنوز بعد از همه کنترل های بالا وجود دارد با سازنده پیچ ساچمه ای تماس بگیرید. پیش بار یا صلبیت پیچ ساچمه ای ممکن است افزایش داده شود.