:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

شرایط روانکاری-نسبت لزجت k

 

شرایط روانکاری-نسبت لزجت k

 

اثر روانکار با توجه به درجه جداسازی سطوح غلتشی تعیین می‌شود. به منظور تشکیل فیلم روانکاری مورد نیاز، لازم است که روانکار لزجت حداقلی را در دمای کارکرد داشته باشد. شرایط رونکار با نسبت لزجت v تعیین می‌شود که نسبت لزجت واقعی k به لزجت اسمی (Rated Viscosity) برای روانکاری بهینه  v1، است. هر دو مقدار در دمای کارکرد بیرینگ اندازه‌گیری می‌شوند
 k=v/v1
که در آن:
k=  نسبت لزجت
v=  لزجت واقعی در دمای کارکرد،
v1=  لزجت اسمی، به قطر متوسط و سرعت دورانی بستگی داردmm2/s،
به منظور تشکیل فیلم روانکاری کامل بین سطوح غلتش لازم است که روانکار لزجت حداقلی در دمای کارکرد داشته باشد، که به آن لزجت اسمی گفته می‌شود و از نمودار زیر , بر اساس قطر متوسط بیرینگ  dm=0.5(D+d) بر حسب mm و سرعت دورانی n، بر حسب r/min، تعیین می‌شود. نمودار فوق بر اساس یافته‌های جدید در رابطه با روانکاری بیرینگ‌های غلتشی اصلاح شده است.
وقتی دما کارکرد قابل محاسبه باشد یا از تجربیات قبلی مشخص است، می‌توان با استفاده از نمودار 6 ,لزجت را در دمای استاندارد 40oc  تعیین نمود و یا محاسبه کرد.

                                

این نمودار برای اندیس لزجت 95(Viscosity Index) (معیاری می‌باشد که تعیین کننده میزان تغییرات لزجت با دماست) صادق می‌باشد. در جدول 3 لیست گریدهای لزجت مطابق استاندارد ISO 3448:1992 آورده شده‌اند، در این جدول محدوه لزجت برای هر کلاس در دمای  40oc نشان داده شده است. بعضی بیرینگ‌های خاص مانند رولربیرینگ کروی، مخروطی و کروی کف‌گرد، به طور طبیعی دمای کارکرد بیشتری نسبت به انواع دیگر بیرینگ‌ها نظیر بلبیرینگ شیار عمیق و رولربیرینگ استوانه‌ای در شرایط کارکرد مشابه دارند.