تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

سطوح غلتش بر روي شفت يا نشيمنگاه

سطوح غلتش بر روي شفت يا نشيمنگاه

سطوح  غلتش   بر روي  شفت يا نشيمنگاه  بايد سختي وصافي  سطح مشابه  باسطوح غلتش  رينگ هاي بيرينگ داشته  باشند  تا از تمام  ظرفيت  حمل بار  مجموعه  رولرهاي  استوانه اي  كف گرد  بتوان  استفاده  نمود