تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

سرعت های مجاز

سرعت های مجاز

بیرینگ های مجهز به سنسور برای کارکرد درسرعت حدی بیرینگ آب بند شده طراحی شده اند .