:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سرعت های حدی

سرعت های حدی

در جدول زیر سرعت  حدی  بیرینگ ها با روغن  جامد بر اساس  ضریب  سرعت
 A=n dm
ذکر شده است  که در آن
 A= ضریب سرعت،‌mm/min
 n= سرعت  دورانی  r/min
dm= قطر  متوسط بیرینگ = mm,0.5(d+D)
سرعت حدی مشخص شده بر اساس  ضریب A برای بیرینگ های  باز بدون آب بند  می باشد . برای بیرینگ های آب بند  80%  مقادیر  ذکر شده باید استفاده  شوند .
توجه شودکه سرعت  بیشتر  باعث افزایش  دمای کارکرد می شود لذا ممکن دمای کارکرد بیرینگ با روغن  جامد  محدود  کننده سرعت  بیرینگ باشند .