:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سرعت های بالاتر از سرعت مرجع

سرعت های بالاتر از سرعت مرجع

امکان کارکرد بیرینگ در سرعت‌های بالاتر از سرعت مرجع وجود دارد به شرطی که بتوان اصطکاک را ر بیرینگ به کمک سیستم روانکاری که مقادیر کم و اندازه‌گیری شده از روانکار را در بیرینگ تزریق می‌کند و یا انتقال حرارت به بیرون به روش سیستم چرخش روغن (Circulating Oil)، تیغه‌های خنک کننده (Cooling Ribs) بر روی نشیمنگاه و یا با جریان مستقیم هوای خنک شده، کاهش داد (بخش «روانکاری با روغن» در  را ببینید).

هر گونه افزایش سرعت به بالاتر از سرعت مرجع بدون در نظر گرفتن تمهیدات فوق باعث افزایش دمای بیرینگ می‌شود. افزایش دمای کارکرد باعث کاهش لزجت روانکار شده و تشکیل فیلم روغن مشکل می‌شود در نتیجه اصطکاک افزایش یافته و دما مجدداً افزایش می‌یابد. اگر لقی داخلی بیرینگ نیز به علت افزایش دما به طور همزمان کاهش یابد نتیجه نهایی آن گریپاژ بیرینگ است. افزایش سرعت به بالاتر از سرعت مرجع باعث می‌شود که اختلاف دمای بین رینگ داخلی و خارجی بیشتر از مقدار طبیعی شده و در این موارد معمولاً به بیرینگ با لقی داخلی C3 که لقی آن بیشتر از لقی نرمال است نیاز می‌باشد و لازم است توزیع دما در بیرینگ با دقت بیشتری بررسی شود.