:شماره تماس 
 :واتس اپ 

رولر بادامكي يك رديفه

رولر بادامكي يك رديفه

براي مثال،
• رولرهاي بادامكي دو رديفه سري پهن 3057(00) و 3058(00)
رولرهاي پشتيبان براساس رولر سوزني يا رولربيرينگ‌ها استوانه‌اي و
پيرو بادامكي، براساس رولر سوزني يا رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي
براي اطلاعات بيشتر در رابطه با رولرهاي حمايت كننده و پيرو بادامكي به كاتالوگ مراجعه كنيد.