:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربيرينگ هاي كروي كف گرد

رولربيرينگ هاي كروي كف گرد

طرح هاي بيرينگ
در رولر بيرينگ هاي كروي كف گرد بار از يك سطح  غلتش به سطح غلتش ديگر تحت زاويه اي  نسبت به  محور بيرينگ منتقل  مي شود (شكل زير) بنابراين اين بيرينگ ها براي تحمل بار شعاعي كه همزمان با بار محوري اعمال مي شود ،مناسب هستند. ديگر مشخصه مهم رولربيرينگ هاي كروي كف گرد  قابليت خود تنظيم بودن آنهاست كه باعث مي شود نسبت به تغيير شكل شفت و عدم همراستايي آن نسبت به نشيمنگاه حساسيت نداشته باشند .
رولر بيرينگ هاي كروي كف گرد داراي تعداد زيادي  رولر  نامتقارن  وسطح غلتش خاص با طراحي بهينه شده مي باشند لذا مي توانند بارهاي  سنگين محوري را در سرعت هاي  نسبتا بالا تحمل  كنند .
رولر بيرينگ هاي كروي كف گرد وابسته به سري و ابعاد  در دو طرح  توليد مي شوند بيرينگ ها تا اندازه  68 كه با پسوند E درشماره فني مشخص مي شوند داراي  قفسه نوع پنجره اي از جنس فولاد پرسكاري شده هستند كه در آنها رولر ها و واشر شفت تشكيل يك مجموعه  غير قابل  تفكيك را مي دهند (شكل) مابقي بيرينگ ها داراي قفسه ماشينكاري شده برنجي يا فولادي هستند كه توسط  يك رينگ در داخل واشر شفت در مسير خود هداي مي شود در اين بيرينگ ها واشر  شفت در مسير  خود هداست مي شود .

در اين بيرينگ ها واشر شفت و قفسه به همراه  رولر ها يك مجموعه غير قابل تفكيك را تشكيل مي دهند (شكل زير)