:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربیرینگ های چرخی(Track Runner bearing)

 

رولر بادامکی (Cam Roller)


بلبیرینگ یک ردیفه نوع بادامکی (64)
بلبیرینگ دو ردیفه نوع بادامکی (65)
 

 

                    64  65 

 رولر پشتیبان(Support Roller)
بدون راهنمای محوری (Axial Guidance)
با یا بدون آب‌بند تماسی
بدون رینگ داخلی
با رینگ داخلی (66)
با راهنمای محوری به وسیله واشرهای کف‌گرد
با یا بدون آب‌بند تماسی
با مجموعه رولرهای سوزنی راهنماشونده با قفسه (67)
با مجموعه رولرهای سوزنی بدون قفسه
با راهنمای محوری به وسیله رولرهای استوانه‌ای
با آب‌بند شیاردار (Labyrinth Seal) (68)
با آب‌بند تماسی (69)
با آب‌بند نوع Lamellar
 

                        66  67 
                    68  69