:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روش های پیش گیری بار گذاری

 

روش های پیش گیری بارگذاری

طراحی ویژه کوتیک مسیر عبور ساچمه زاویه تماس ساچمه را به حدود 42o  می تاند برساند. نیروی محور Fa که می تواند از نیروی برونی راننده یا نیروی پیش بار داخلی ناشی شود، می تواند ایجاد دو نوع خلاصی بکند. اولی خلاصی عمودی است Sa که ناشی از تلرانس ساخت بینی مسیر عبور ساچمه و ساچمه است. دیگری خلاصی خیز که به وسیله  نیروی عمودی Fn که در نقطه تماس بر سطح عمود است ایجاد می شود. لقی خلاصی می تواند حذف شود به وسیله استفاده از نیروی داخلی پیش بار P . این پیش بار می تواند توسط یک مهره دوبل، انحراف گام مهره تکی یا تنظیم سایز ساچمه برای مهره های تکی پیش بار گذاری شده به دست آید خلاصی خیز از طریق نیروی پیش بار داخلی ایجاد می شود و نیروی بارگذاری خارجی و بستگی به تأثیر افت حرکت دارد.

[1] پیش بارگذاری مهره دوبل

پیش بار با وارد کردن یک لایه فلزی بین دو تا مهره تعیین می شود. پیش بار کششی به وسیله وارد کردن لایه فلزی سایز بزرگی و فشار دادن موثر قسمت های دره ایجاد می شود. پیش بار فشاری با وارد کردن لایه فلزی سایز کوچک و فشردن مهره های روبرو ایجاد می شود. پیش بار کششی اصلاً برای پیچهای ساچمه ای دقیق استفاده می شوند. مع الوصف پیچهای ساچمه ای نوع پیش بار فشاری براساس درخواست شما قابل دسترسی می باشند. اگر کشش اولیه به منظور افزایش چغرمگی نیاز است، لطفاً با ما تماس بگیرید برای هر میزان کشش اولیه ای که باید در یاتاقان های انتهایی پیچ ساچمه ای استفاده شود ( 0.02mm تا 0.03mm در هرفنر پیشنهاد می شود اما مقدار T براساس هدف فشردن انتخاب می شود).

[2] پیش بارگذاری مهره تکی

دو راه برای پیش بار گذاری مهره تکی وجود دارد. یکی که روش پیش بار گذاری ساچمه بزرگتر از اندازه می باشد، به این ترتیب است که به آرامی ساچمه هایی بزرگتر از فضای شیار ساچمه ها (ساچمه ها بزرگتر از اندازه) وارد می کنند که اجازه می دهد ساچمه ها در چهار نقطه تماس پیدا کنند .روش دیگر که روش پیش بارگذاری انحراف گام است . مهره که سنگ خورده است باید به اندازه از مرکز گام انحراف داشته باشد. این روش استفاده می شود برای جایگزینی روش پیش بارگذاری سنتی مهره دوبل و مزیت مهره تکی فشرده را با چغرمگی بالا با نیروی پیش بار کوچک دارد. مع الوصف برای پیش بارگذاری بارهای سنگین مناسب نمی باشد. بهترین نیروی پیش بار زیر 5% بار دینامیکی (c) است.
[3] محاسبه پیش بار

P : نیروی پیش بار (kgf)      Fbm : بار کاری اصلی (kgf)

گشتاور پیش بار نیروی پَسا                  

Td : گشتاور پیش بار نیروی پَسا (kgf-mm)          

P : پیش بار (kgf)

: گام (mm)

kp : ضریب گشتاور پیش بار

 (بین 0.1 و 0.3 است)

 ضرایب مکانیکی پیچ ساچمه اند.

[1] جهت انتقال معمولی (تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی)

[2] برای انتقال رفت و برگشتی (تبدیل حرکت دروانی خطی به حرکت دورانی)

[4] یکنواختی گشتاور پیش بار نیروی پَسا

(1) روش اندازه گیری

پیش بار گشتاور نیروی پسابین پیچ و مهره ایجاد می شود. این مقدار اندازه گیری می شود با دوران محور پیچ در سرعت ثابت زمانی که مهره با یک فیکچر ویژه مهار می شود. لودسل نیروی FP را می خواند که برای محاسبه گشتاور پیش بار نیروی پَسا پیچ ساچمه ای را محاسبه می کند. شرکت HIWIN توسعه داده است یک ماشین کامپیوتری اندازه گیری گشتاور نیروی پَسا را که می تواند دقیقاً گشتاور نیروی پَسا را در طی چرخش پیچ اندازه گیری کند. بنابراین گشتاور نیروی پَسا می تواند براساس نیروی پَسا را در طی چرخش پیچ اندازه گیری کند. بنابراین گشتاور نیروی پَسا می تواند براساس نیازهای مشتری تنظیم شوند. استاندارد اندازه گیری گشتاور پیش بار نیروی پَسا شده است

[2] شرایط اندازه گیری

1- بدون جارو یک
2- سرعت گردش loorpm 
3- در دمای 40o ویسکوزیته دینامیکی روغن  براساس ISOVG68 یا JISK2001 باشد.
4- لوله برگشت بالا باشد.

[3] نتیجه اندازه گیری به وسیله دیاگرام گشتاور استاندارد نیروی پَسا استفاده می شود.
[4] متغیر مجاز گشتاور پیش بار نیروی پَسا به عنوان تابعی از کلاس دقت است.

: زاویه گام (درجه)

Dm : قطر دایره گام محور پیچ (mm)

I : گام (mm)

: زاویه اصطکاک (0.17o~0.57o)

: ضریب اصطکاک (0.003-0.01)

 

[a] : گشتاور نیروی پَسا اصلی

 

[b] : تغییر گشتاور اصلی نیروی پیش بار نیروی پَسا

[c] : گشتاور واقعی

[d] : گشتاور واقعی نیروی پیش بار نیروی پَسا

[e] : مقدار متغییر گشتاور نیروی پیش بار نیروی پَسا

[f] : گشتاور واقعی شروع

LV : مسافت مفید طی شده توسط مهره

توجه:

1- نسبت بار یکی = طول رزوه مهره تقسیم بر قطر نامی محور O.D(mm)

2- به بخش طراحی دستی تعیین گشتاور اصلی نیروی پیش بار پَسا مراجعه کنید.

3-برای اطلاعات بیشتر لطفاً با واحد مهندسی تماس بگیرید.

 فرمول های محاسباتی

عمر نگهداری

nav : متوسط تعداد دور                             nav : سرعت متوسط                                            n : سرعت (rpm)

رنج تغییرات گشتاور پیش بار نیروی پَسا

* متوسط نیروی کار Fbm

[1] با بار متغییر و سرعت ثابت

Fbm : متوسط بار کاری  (kgf)   Fb : بار محوری کاری

fP : فاکتور شرایط کاری

1.1~1.2: fp : زمانی که چرخش بدون ضربه است.

1.3 ~ 1.8 زمانی که چرخش در شرایط معمولی است.

2 ~ 3 زمانیکه چرخش با ضربه سنگین و ارتعاش همراه است.

[2] با بار متغیر و سرعت متغیر

[3] با بار متغیر خطی و سرعت ثابت

مثال

یک پیچ ساچمه ای شرکت HIWIN در معرض شرایط کاری زیر است. سرعت گردش متوسط و نیروی کار را محاسبه کنید.

چرخش نرم بدون ضربه fP=1.1

برآیند نیروی محور Fa

برای مهره تکی بدون پیش بار M11

برای مهره تکی با پیش بار P  M12 

عمر قابل انتظار نگهداری برای کاربردهای

جدول 48 عمر نگهداری پیشنهادی برای کاربردهای عمومی با طول نگهداری را نشان می دهد.
بار ناگهانی، ارتعاش، دما، روانکار، انحراف موقعیت و غیره باید در نظر گرفته شود.

برای مهره تکی

* عمر نگهداری بر حسب دور بیان می شود:

L : عمر نگهداری بر حسب تعداد چرخش

C : نسبت بار دینامیکی (kgf)

برای ترتیب مهره دوبلی با بار پیش بار قرینه

(a) عمر نگهداری بر حسب دور بیان می شود.

(b) تبدیل دور به ساعت

Lh : سرعت متوسط

(C) تبدیل ساخت طی شده به ساعت

Lh : عمر چرخشی (به ساعت)

Ld : عمر چرخشی (به مسافت Km )
: گام پیچ ساچمه ای (mm در دور)

nav : سرعت متوسط چرخش (rpm)

(d) عمر نگهداری اصلاح شده برای فاکتورهای قابلیت اعتماد

با فاکتور قابلیت اعتماد

مثال

برای مثال قبل اگر عمر نگهداری طراحی پیچ ساچمه ای 3500hr باشد، گام 10mm ، مهر تکی با خلاصی صفر باشد، قطر نامی پیچ ساچمه ای را پیدا کنید.

محاسبه:

بنابراین براساس جدول ابعادهای پیچ های ساچمه ای این شرکت نوع Fsr مهره با قطر نامی محور معادل 32mm و C1 می تواند جواب این کاربرد باشد.

مثال

اگر قطر نامی پیچ ساچمه ای 50mm و گام 8mm و عمر نگهداری  دور باشد، بار مجاز روی محور پیچ را پیدا کنید.

محاسبه:

از جدول ابعادهای پیچ ساچمه ای شرکت HIMIN ، پیچ ساچمها ی نوع FSV با قطرنامی 50mm گام 8mm و نوع BB لوله برگشتی و ضریب بار دینامیکی C=5674 .

 

 فرمول گشتاور نیروی راننده موتور در ادامه داده شده است:

[a] انتقال قدرت معمولی (تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی)

Ta : گشتاور راننده برای انتقال قدرت معمولی (kgfmm)

Fa : بار محوری (kgf)  Fb = W (برای حرکت افقی) ×

: گام (mm)

: راندکان مکانیکی ( 0.9~0.95 مرجع M3 )

w = وزن میز + وزن قطعه کار (kgf)

: ضریب اصطکاک مسیر راهنمایی میز

[b] انتقال قدرت معکوس (تبدیل حرکت خطی به دورانی)

: راندمان مکانیکی ( 0.9 ~ 0.9S مرجع M4 )

Tc : گشتاور انتقال قدرت معکوس (kgf-mm)

[c] گشتاور نیروی راننده

برای کارکرد معمولی:

TM گشتاور نیروی راننده موتور (kgf-mm)

Tb کشتاور اصطکاک تکیه گاه بلبرینگ (kgf-mm)

Td گشتاور نیروی پسا پیش بار (kgf-mm مرجع M2 )

N1 تعداد دندانه چرخ دنده محرک

N2 تعداد دندانه چرخ دنده متحرک

برای کار شتاب:

Ta گشتاور نیروی محرک موتور در طی شتاب (kgf)

J همان اینرسی (kgf-mm-sec2)

 شتاب زاویه ای (rad/sec)

ta   زمان شتاب افزایشی (Sec)

J =- اینرسی موتور + اینرسی چرخ دنده معادل + اینرسی پیچ ساچمه ای + اینرسی بار

ws وزن پیچ ساچمه ای (kgf)

DN قطر نامی پیچ ساچمه ای (mm)

G ضریب جاذبه (9800 mm/sec2)

JM اینرسی موتور (kgf – mm – sec2)

Ja1 اینرسی چرخ دنده محرک (kgf-mm-sec2)

Ja2   اینرسی چرخ دنده متحرک (kgf-mm-sec2)

 

گشتاور کاری نهایی:

TMa گشتاور کاری نهایی (kgf)

اینرسی دیسک به شیوه زیر محاسبه می شود:

 

برای دیسکی با خارج مرکزی O.D

J اینرسی دیسک (kgf.mm/sec2)

Pd جرم حجمی دیسک برای فولاد

R شعاع دیسک (mm)

Le طول دیسک (mm)

G نیروی جاذبه (9800 mm/sce)

[d] توان محرک

Pd توان ماکزیمم محرک (watt)

Tpmax گشتاور در ماکزیمم محرک (ضریب ایمنی × Tmax )

Tmax سرعت ماکزیمم گردش (rpm)

[e] چک زمان شتاب

ta : زمان شتاب افزایشی

J : محاسن اینرسی نهایی

TMr : گشتاور مجاز موتور

TL :  گشتاور محرک در تغذیه مجاز

 f   فاکتور ایمنی = 10S

مثال

برای فرایند ماشین کاری محرک موتور و پیچ ساچمه ای شکل 24-4 در نظر بگیرید که:

وزن میز: W1=200kgf

وزن قطعه کار: W2=100kgf

ضریب اصطکاک لغزشی
شرایط کار: حرکت فرم بدون ضربه

شتاب سرعت:

شرایط موتور: قطر موتور 50mm ، طول موتور 100mm

شرایط چرخ دنده: قطر چرخ دنده محرک a1=80mm ، ضخامت 20mm دندانه: 30

قطر چرخ دنده متحرک a2=240mm ضخامت 20mm دندانه: 90

شرایط پیچ ساچمه ای

قطر نامی: 50mm ، گام 10mm

طول: 1200mm وزن 18kgf

نیروی محوری درودی بدون خلاصی: 300kgf

گشتاور برینگ Tb=10kgf-mm

راندمان مکانیکی

محاسبه

:[1] گشتاور محرک موتور در حالت نامی مجاز
[2] گشتاور موتور در اثر شتاب

(I) اینرسی موتور

(II) اینرسی چرخ دنده

(III) اینرسی پیچ ساچمه ای

(IV) اینرسی باد

(V) اینرسی کل

[3] گشتاور نهایه موتور

[4] قدرت محرک

[5] انتخاب موتور

موتور DC انتخاب شود براساس گشتاور  و ماکزیمم گشتاور موتور

توان خروجی مجاز: qsow

ترک مجاز 30kgf-cm(300kgf.mm)

سرعت مجاز چرخش 2000rpm

گشتاور ماکزیمم cm × 65kgf

ممان اینرسی موتور 02kgfommoec2

[6] کنترل زمان شتاب

نیروی کمانش

محور پیچ ساچمه ای زمانی که در معرض بار محوری فشاری است ممکن است یک تغییر شکل بزرگ را تحمل کند. این بار محوری نیروی کمانش نام دارد.

FK : باز مجاز (kgf)                                          گیردار – گیردار Nf =1.0

FP : ماکزیمم سرعت مجاز                               گیردار – تکیه گاهی Nf = 0.5

dF : قطر ریشه محور پیچ (mm)                                تکیه گاهی – تکیه گاهی Nf = 0.25

Lt : فاصله بین تکیه گاه برینگ (mm)                    گیردار – آزاد Nf =0.0625

Nf : فاکتور برای انواع گوناگون نصب

سرعت بحرانی

سرعت بحرانی وقتی وجود دارد که اولین فرکانس چرخش شناخت معدل اولین فرکانس طبیعی شناخت می شود. این امر باعث می شود پیچ ساچمه ای زیر تنش ارتعاش کویل شده با نیروهای گریز از مرکز به علت چرخشی خم شود و باعث می شود شناخت ارتعاش شدید داشته باشد. بنابراین، سرعت چرخش پیچ ساچمه ای براساس اندرزه سرعت بحرانی تنظیم می شود.

 

NC : سرعت بحرانی (rpm)                             گیردار – گیردار Mf=1

NP : باز مجاز ماکزیمم                                                گیردار – تکیه گاهی Mf = 0.692

dr : قطر ریشه شناخت پیچ (mm)                  تکیه گاهی – تکیه گاهی Mf=0.446

Lt فاصله تکیه گاه ها (mm)                          گیردار – آزاد Nf=0.147

Mf : فاکتور انواع مختلف نصب

 

Dm-N اندازه سرعت سطح پیچ ساچمه ای

 

Dm-N تأثیر زیادی روی صدا بیش از حد پیچ ساچمه ای و دمای کاری و عمر نگهداری سیستم برگشتی در مورد پیچ های ساچمه ای شرکت HIWIN دارد.

    70,000

Dm : قطر دایره گام (mm)

N : سرعت ماکزیمم (rpm)

چغرمگی

چغرمگی یا سختی یک فاکتور صلبیت ماشین است. سفتی پیچ ساچمه ای با صلبیت محور پیچ با نیروی محوری، طبیعت تماس مسیر عبور ساچمه و صلبیت محور پیچ تعیین می شود. زمان نصب پیچ ساچمه ای در ماشین، سفتی تکیه گاه برینگ، شرایط نصب مهره با میز ماشین و غیره باید در نظر گرفته شوند.. با آزمایش کردن، رابطه چغرمگی محور – ON  و ساچمه و رابطه مسیر عبور ساچمه، جغرمگی می تواند به جغرمگی دره Kn ترکیب شود
Kbs : جغرمگی کله پیچ ساچمه ای

چغرمگی محور پیچ نشان داده می شود به صورت:

منحنی چغرمگی در شکل 28-4 نشان داده شده است.

dr : قطر ریشه محور پیچ (mm)

Db : قطر ساچمه (mm)

ks : چغرمگی محور پیچ

kn : چغرمگی مهره

چغرمگی N آزمایش می شود با استفاده از بار محوری مواد بالاترین پیش بار ممکن که 10% بار دینامیکی (C) است و برای هر مهره در جدول ابعاد نشان داده می شود. وقتی پیش بار کمتر از این مقدار است چغرمگی مهره با روش برون یابی محاسبه می شود به شرح:

Kn : چغرمگی مهره

K : چغرمگی در جدول ابعادی

P : پیش بار

C : بار دینامیکی در جدول ابعادی

چغرمگی مهره تکی با خلاصی زمانی که نیروی محوری خارجی معدل 0.28C است محاسبه می شود، بنابراین

چغرمگی محوری هم سیستم تغذیه شامل چغرمگی تکیه گاه بیرینگها و جدول نصب مهره می باشد. طراح باید به طور دقیق هم چغرمگی را در نظر بگیرد.

Ktot : چغرمگی کلی سیستم تغذیه ماشین                             Kt : چغرمگی جدول نصب

Kb : چغرمگی تکیه گاه بیرینگ                              Kbs : چغرمگی پیچ ساچمه ای

Ks :  چغرمگی محور پیچ ساچمه ای                 Kn : چغرمگی دره پیچ ساچمه ای

Knb : چغرمگی ساچمه و مسیر عبور ساچمه      Knr : چغرمگی مهره – محور با بار شعاعی

 

انبساط حرارتی

: انبساط حرارتی محور پیچ (mm)

: افزایش دما در محور پیچ

Ls : طول نهایی محور پیچ (mm)

اندازه T انتخاب می شود برای جبران افزایش های پیچ ساچمه ای شرکت HIWIN اندازهT را بین -0.02-0.03 در قر برای ماشین های ابزار CNC  پیشنهادمی کند.

 

 

ضریب بار اصلی محوری دینامیکی C (گرمایه)

بار دینامیکی باری است که 90% پیچ های ساچمه ای با عمر نگهداری  می توانند به آن برسند (C) فاکتور قابلیت اعتماد است
ضریب بار اصلی محوری استاتیکی Co (گرمایه)

بار استاتیکی که باری است که باعث می شود سیر عبور ساچمه یک تغییر شکل پلاستیک بیشتر از 0.001 قطر ساچمه داشته باشد. برای محاسبه ماکزیمم بار استاتیکی، فاکتور ایمنی استاتیکی Sf براساس شرایط کار باید در نظر گرفته شود.

Sf : فاکتور ایمنی = 2.5

Co : بار استاتیکی از جدول ابعادی انواع مهره

Fo(max) : ماکزیمم بار محوری استاتیکی

مثال

مشخصات پیچ ساچمه ای IR40-10B2-FSW-1000-1200-0.012

قطر دایره گام Dm=41.4mm قطر ساچمه 6.35mm قطر ریشه dr=34.91mm

بار ستون: گیردار – تکیه گاهی                       سرعت بحرانی: گیردار – تکیه گاهی

چغرمگی برینگ                        گام     چرخش 2 × 2.5

زاویگه گام  زاویه اصطکاک  پیش بار P=250kgf

بار اصلی محور Fb =700kgf              Lt=1000mm   Nf=0.5       Mf = 0692

محاسبه

[1] بار کمانش FP

[2] سرعت بحرانی NP

[3] راندمان مکانیکی  (گرمایی)

(I) انتقال قدرت معمولی

(II) انتقال قدرت معکوس

[4] چغرمگی K

[5] افت حرکت ناشی از نیروی محوی Fb=700kgf

اگر پیش بار به  افزایش یابد آن موقع  می شوند. چغرمگی کله  و افت حرکت کلی  است. تفاوت فقط  است.

در مقایسه با پیش بار مهره 250kgf ، افزایش دمای ناشی از پیش بار 5kgf خیلی زیاد است. بعضی مواقع چغرمگی محور از پیچ مهمتر است. بهترین روش افزایش چغرمگی سیستم استفاده نکردن از پیش بار سنگین روی مهره پیچ ساچمه ای است. اگر روش تکیه گاه به گیردار – گیردار تغییر کند، آن موقع  می شوند. افت حرکت کلی  تفاوت  یعنی 45% است
گستره ساخت

طول ماکزیممی که پیچ ساچمه ای می تواند ساخته شود بستگی دارد به قطر محور و درجه دقت از آنجائی که پیچ های ساچمه ای با دقت بالا، نیازمند درجه بالای راستی محور پیچ هستند، نسبت باریکی بیشتر (نسبت طول به قطر) باعث کاهش چغرمگی و سخت تر شدن فرآیند ساخت می شود.

عملیات حرارتی

تکنیک های همگن عملیات حرارتی شرکت HIWIN ماکزیمم ظرفیت عمر را به پیچ های ساچمه ای می دهد.

 سختی سطح پیچ ساچمه ای تحت تأثیر توأم اندازه بار استاتیکی و دینامیکی است. اندازه های بار دینامیکی و استاتیکی نشان داده شده در جدول ابعادی، اندازه هایی برای سختی سطح معادل 60HRC هستند. اگر سختی سطح کمتر از این مقدار باشد، فرمول های زیر نتایج درجه بندی را به شما می دهد.

فاکتورهای سختی fH و fH0 هستند.

C'o : بار استاتیکی تنظیم شده

Co : بار استاتیکی

C' : بار دینامیکی تنظیم شده

C : بار دینامیکی

 

 

 

تأثیر افزایش حرارت روی پیچ های ساچمه ای

افزایش دمای پیچ های ساچمه ای در اثنای کارکردشان روی سیستم تغذیه ماشین تأثیر می گذارد، خصوصاً در ماشین هایی که برای سرعت و دقت بالا طراحی می شوند. فاکتورهای زیر در افزایش دمای پیچ ساچمه ای تأثیر گذارند.
1) پیش بار 2) روانکاوی 3) کشش اولیه

[1] تأثیر پیش بار

به منظور دوری جستن از حرکت در سیستم تغذیه ماشین، صلبیت مهره پیچ ساچمه ای مهم است. مع الوصف، برای افزایش صلبیت مهره پیچ ساچمه ای، لازم است که پیش بار مهره به حد معینی برسد. پیش بار مهره، گشتاور اصطکاکی پیچ را افزایش می دهد و آن را نسبت به افزایش دما در حین فرآیند کاری حساس تر می سازد. شرکت HIWIN پیشنهاد می کند استفاده از پیش بار حدود 8% بار دینامیکی را برای پیش بارهای سنگین و متوسط، 8-5% برای پیش بار متوسط، 6-4% برای پیش بارهای سبک و متوسط وزیر 4% را برای پیش بارهای سبک در نظر گرفته شود. سنگین ترین پیش بار نبایستی از 10% بار دینامیکی برای داشتن بهترین عمر نگهداری و تأثیر افزایش کم دما تجاوز کند.

[2] تأثیر روانکار

انتخاب روانکار تأثیر مستقیم روی افزایش دمای پیچ ساچمه ای دارد. پیچ های ساچمه ای این شرکت نیازمند روانکار مناسب، روغن کاری یا گریس کاری دارند. روغن برینگ ضد اصطکاک برای روغن کاری پیچ ساچمه ای پیشنهاد می شود. گریس هایی با پایه صابون لیتیم برای گریس کاری مناسب اند. ویسکوزیته اصلی ؟؟؟ روغن به سرعت، دمای کاری و شرایط کاربردی بار بستگی دارد رابطه بین ویسکوزیته روغن، سرعت و افزایش دما را نشان می دهد. وقتی که سرعت کاری بیشتر می شود و بار کاری کمتر روغنی با ویسکوزیته بالا مناسب تر است. معمولاً روغن با ویسکوزیته 32-68cst در دمای 40oc برای روانکاوی سرعت بالا و ویسکوزیته بالای 90cst در دمای 40o برای روانکاوی سرعت پائین پیشنهاد می شود. در کاربردهایی با سرعت بالا و بار سنگین استفاده از یک خنک کننده برای افت دما لازم است. روانکاوی خنک کننده می تواند توسط یک پیچ ساچمه ای تو خالی انجام شود.
[3] تأثیر کشش اولیه

با افزایش دمای پیچ ساچمه ای، تأثیر تنش گرمایه روی افزایش طول محور پیچ دیده می شود. آن طول محور می تواند غیر ثابت باشد. رابطه افزایش طول بر طبق معادله M41 می تواند محاسبه شود. با اعمال نیرو کشش اولیه این افزایش طول می تواند کاهش یابد. برای استفاده از کشش اولیه، اندرزه منفی T در نقشه طراحی به منظور کاهش اندرز کشش اولیه ذکر می شود. از آنجائی که نیروی کشش اولیه بزرگ باعث سوختگی «داغی» تکیه گاه یاتاقان می شود، این شرکت استفاده از کشش اولیه را زمانی که افزایش دما کمتر از Soc است را پیشنهاد می کند. همچنین، اگر قطر محور پیچ بزرگتر از باشد، کشش اولیه مناسب نمی باشد. قطر بزرگ محور نیازمند داشتن نیروی کشش اولیه بزرگتری است که باعث داغی تکیه گاه یاتاقان می شود.این شرکت اندازه فشردگی T را حدود 3o (حدود-0.02 ~ -0.03 بازای هر 100mm طول محور پیچ) پیشنهاد می کند. از آنجائی که کاربردهای متفاوت نیازمند مقادیر متفاوت T می باشد. نیروی کشش اولیه به این طریق محاسبه می شود.  Ks : چغرمگی محور پیچ (kgf/mm) ، Pf : نیروی کشش اولیه (kgf) : اندازه کشش اولیه

5- شرح مشخصات

شرکت HIWIN بر طبق نقطه نظر مشتریان یا مشخصات، پیچ های ساچمه ای را می سازد. لطفاً اطلاعات زیرا برای درک طراحی پیچ ساچمه ای مطالعه کنید.

1- قطر نامی 1- گام ررزوه 3- طول رزوه، طول کلی 4- شکل یاتاقان افتهایه 5-شکل مهره 6- کلاس دقت (تلرانس هندسی، انحراف گام) 7- سرعت کاری 8- ماکزیمم باراستاتیکی، بارکاری، گشتاور پَسای پیش بار 9- الزامات، ایمنی مهره 10- موقعیت سوراخ روانکار

فهرست اصطلاحات پیچ ساچمه ای شرکت HIWIN

پیچهای ساچمه ای شرکت HIWIN به شرح زیر مشخص می شوند:

IR40-10B2-PFDWE2-800-1000-0.0035-M

I : نوع حرکت 1: حرکت تکی 2- حرکت دوبل 3- حرکت سه جزئی 4- حرکت چهارتایی

R : پیچ راست گرد :40 قطر نامی :10 گام B2 : تعداد چرخش

P : نوع پیش بار :P نوع فشاری :D نوع انحراف :D حرکت بالای گام دوبل

T : حرکت بالای گام سه تایی Q : حرکت بالای گام چهارتایی

:F شکل مهره :S مهره مکعبی :R مدور :F مهره با فلنج :D نوع مهره :S ON تکی :D مهره دوبل
W : نوع دوران :W لوله ها داخل بدنه مهره :V لوله هابالای بدنه مهره

:B لوله مقید :I درپوش داخلی :H درپوش انتهایی :C سری های سوپر S

:E2 وظایف انتخابی :E2 خود روانکار  :R1 مهره دوار C2,C1 : نوع خنک شونده

:800 طول رزوه 1000 : طول نهایه 0.0035 : انحراف گام در مسیر 300m طول مسیر رزوره

:M توجه: M : فولاد H : شافت تو خالی

توجه: 1) قطرها و گام های مختلف طبق درخواست در دسترس اند.

2) رزوه راست گرد استاندارد است، طبق درخواست رزوه چپ گرد موجود است.

3) طول های بزرگتر قابل دسترسی است.

4) فولاد ضد رنگ طبق سفارش قابل دسترسی است، فقط اگر اندازه ساچمه کمتر از 2.381m است.

5) اگر ملزم به استفاده از نوع DIN 69051 می باشد، لطفاً DIN را مشخص کنید.

6) تعداد چرخش = تعداد مسیرها × چرخش در هر مسیر