:شماره تماس 
 :واتس اپ 

روش های ثابت کردن محوری بیرینگ ها

روش های ثابت کردن محوری بیرینگ ها

رینگ‌هایی که با انطباق تداخلی نصب می‌شوند معمولاً به وسیله پله‌های شفت یا نشیمنگاه از یک جهت به صورت محوری مهار می‌شوند (شکل 19).

(شکل19) 

در سمت مقابل، رینگ داخلی معمولاً به وسیله یک مهره قفل کن برای مثال نوع KM+MB که در بخش «مهره‌های قفل‌کن» در آورده شده‌اند (شکل 19) و یا به وسیله یک صفحه که به انتهای شفت پیچ می‌شود (شکل 20) مهار می‌شود.

(شکل20) 

رینگ های خارجی معمولاً به وسیله درپوش نشیمنگاه (شکل 21) یا در حالات خاص به وسیله یک ریگ رزوه شده (شکل 22) در محل خود مهار می‌شوند.

(شکل21) 

(شکل22) 


به جای ایجاد پله در شفت یا نشیمنگاه، در بعضی موارد  از رینگ فاصله اندازه (Spcer Ring) یا حلقه واسطه (Collars) بین رینگ‌های بیرینگ و یا رینگ بیرینگ و اجزای مجاور نظیر چرخدنده (شکل زیر) استفاده می‌شود.

استفاده از خار فنری برای مهار محوری بیرینگ‌ها باعث صرفه‌جویی در فضا، سرعت در نصب و در آوردن و ساده سدن ماشینکاری شفت و نشیمنگاه می‌شود. اگر بار محوری متوسط یا زیادی باید مهار شود یک حلقه بین بیرینگ و خار فنری قرار داده می‌شود تا خار فنری تحت ممان خمشی اضافی قرار نگیرد (شکل 24).

در صورت لزوم می‌توان لقی محوری بین خار فنری و شیار محیطی آن را با انتخاب تلرانس مناسب برای حلقه واسطه و یا با استفاده از لایی فلزی (shim) کاهش داد. بیرینگ‌ها با شیار محیطی بر روی رینگ خارجی (شکل بالا) را می‌توان به سادگی و با صرفه‌جویی در فضا با استفاده از خار فنری مهار کرد (به بخش بلبیرینگ‌های شیار عمیق مراجعه کنید).
روش‌های دیگر مهار محوری که برای بیرینگ‌های دقیق مناسب است، استفاده از انطباق پرسی به شکل چیدمان غلاف‌های پله‌ای (stepped Sleeve) می‌باشد.

بیرینگ‌‌ها با رینگ داخلی مخروطی
بیرینگ‌ها با رینگ مخروطی که مستقیماً‌ بر روی شفت مخروطی نصب می‌شوند را می‌توان به کمک یک مهره قفل کن (شکل 25) مهار کرد.


هنگام استفاده از غلاف واسطه بر روی یک شفت پله دار، مهره قفل کن بیرینگ را نسبت به غلاف ثابت می‌کند و یک رینگ فاصله انداز بین پله شفت و رینگ داخلی در سمت دیگر قرار می‌گیرد (شکل26) وقتی از شفت بدون پله استفاده می‌شود (شکل 27)، اصطکاک بین شفت و غلاف از ظرفیت اسمی حمل بار موری بیرینگ با اهمیت‌تر است. به بخش‌های زیر برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

(شکل26)

(شکل27)


• «بلبرینگ‌های خود تنظیم» و
• «رولربیرنگ‌های کروی»
وقتی بیرینگ‌ بر روی غلاف بیرون کشیدنی نصب می شود یک رینگ فاصله اندازه که معمولاً به صورت رینگ شیاردار (labyrinth Ring) طراحی می‌شود، باید رینگ داخلی را مهار کند. غلاف به کمک یک
صفحه در انتهای شفت یا یک مهره قفل کن مهار می‌شود.