:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روش جدید SKF برای محاسبه ممان اصطکاکی

 

روش جدید SKF برای محاسبه ممان اصطکاکی

در روش جدید SKF، ممان اصطکاکی در بیرینگ‌ها با دقت بیشتری از معادله زیر محاسبه می‌شود.
 M=Mrr+Msl+Mseal+Mdrag
روش جدید SKF بر اساس مدل‌های محاسباتی پیشرفته توسعه داده شده و در شرایط کاربردی زیر از دقت کافی برخوردار است.


روانکاری با گریس و روش‌های معمول روانکاری با روغن نظیر حمام روغن، مخلوط هوا و روغن (Oil-spot) و جت روغن (Oil-Jet).
• برای بیرنگ‌های جفت شده ممان اصطکاکی باید برای هر بیرینگ جداگانه محاسبه شده و در نهایت با یکیگر جمع شوند. بار شعاعی به طور مساوی بین دو بیرینگ تقسیم می‌شود و بار محوری با توجه به نوع چیدمان بین بیرینگ‌ها تقسیم می‌شود.
• بار بیرنگ مساوی یا بیشتر از مقدار بار حداقل توصیه شده است.
• بار از نظر مقدار و جهت ثابت است.
• لقی طبیعی در حین کارکرد.
فرمول‌های ارائه شده در بخش‌های بعدی منجر به محاسبات پیچیده می‌شوند.