:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانكاري

روانكاري

 براي كاركرد قابل اطمينان و به منظور جلوگيري از تماس فلز با فلز ين اجزاي غلتنده با سطوح غلتش و قفسه‌ها، بيرينگ‌ها بايد به مقدار كافي روانكاري شوند. روانكار همچنين از سايش جلوگيري كرده و سطح بيرينگ را در مقابل خوردگي محافظت مي‌كند. انتخاب روانكار مناسب و روش روانكاري براي هر كاربرد مهم بوده و بخشي از تعمير و نگهداري صحيح مي‌باشد.
مجموعه كاملي از گريس‌ها و روغن‌ها براي روانكاري بيرينگ‌ها موجود مي‌باشند. همچنين روانكارهاي جامد را، براي شرايط دمايي بالا نيز بايد به اين مجموعه اضافه كرد. انتخاب  روانكار بستگي به شرايط كاركرد، نظير محوده دما، سرعت و اثر محيط اطراف دارد.
بهترين  شرايط دماي كاركرد وقتي به دست مي‌آيد كه حداقل مقدار روانكار لازم براي روانكار لازم براي روانكاري مطمئن تأمين شود. ولي در شرايطي كه روانكار وظايف ديگري نظير آب‌بندي وانتقال حرارت را به عهده دارد، به مقدار روانكار بيشتري نياز است.
روانكار موجود در يك چيدمان بيرينگ‌ها به تدريج به علت  كارمكانيكي، پيرشدن و آلوده شدن خواص روانكاري خود را از دست مي‌دهد. بنابراين لازم است گريس جديد اضافه يا به طور كامل تعويض شود و براي روغن، وجود فيلتر و تعويض روغن در محدودهاي زماني معين لازم است.
اطلاعات و توصيه‌هاي اين بخش براي بيرينگ‌هاي بدون آب‌بند و يا حفاظ فلزي مي‌باشند.
بيرينگ‌هاي آب‌بند شده يا به حفاظ فلزي در هر دو طرف محتوي گريس مي‌باشند و اطلاعات مربوط به گريس اين بيرينگ‌ها در بخش مربوط به گريس اين بيرينگ‌ها در بخش مربوط به آن بيرينگ به همراه خلاصه‌اي از داده‌هاي عملكردي گريس آورده شده است.
معمولاً عمر گريس در بيرينگ‌هاي آب‌بند شده از عمر بيرينگ بيشتر است، لذا به جز موارد خاص، تمهيداتي براي روانكاري مجدد اين بيرينگ‌ها در نظر گرفته نشده است.

توجه:
خواص روانكارهاي به نظر مشابه، خصوصاً گريس‌ها، كه در محل‌هاي متفاوت توليد مي‌شوند، متفاوت است، لذا هيچگونه مسئوليتي براي هيچ نوع روانكار يا عملكرد آن پذيرفت نيست. بنابراين استفاده كننده بايد خواص روانكار را با جزئيات مشخص كند، به نحوي كه بهترين شرايط روانكاي براي كاربرد به دست آيد.