:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانکاری مداوم

روانکاری مداوم

 این روش وقتی به کار می‌رود که در دوره روانکاری مجدد محاسبه شده به علت وجود آلودگی‌ها،‌کم بوده و یا روش‌ها دیگر روانکاری امکان‌پذیر نمی‌باشند، روانکاری مداوم به علت افزایش دما ناشی از گریس اضافی، فقط برای سرعت‌های پایین نظیر
• 150000< A برای بلبیرینگ‌ها و
• 75000< A برای رولربیرنگ‌ها
توصیه می‌شود. در این شرایط نشیمنگاه باید ابتدا به طور 100% از گریس پر شود و مقدار گریس از تقسیم مقدار GP محاسبه شده از بخش «تزریق گریس تازه» بر دوره روانکاری به دست می‌آید.
هنگام استفاده از روانکاری مداوم باید امکان پمپاژ گریس در دمای محیط از مسیرهای روانکاری بررسی شود.
روانکاری مداوم را می‌توان به کمک روانکاری اتوماتیک یک نقطه (Single Point) و چند نقطه‌ای (Multi-Point) SKF نظیر SYSTEM یا SYSTEM Multi Point انجام داد
سیستم روانکای مداوم مرکزی VoGEL  نظیر
• Total-loss Centralized systems
• Single and multi line systems
روانکاری قابل اطمینان با مقادیر کم گریس را تضمین می‌کنند.