تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

روانکاری مجدد

روانکاری مجدد

اگر عمرگریس از عمر بیرینگ کم‌تر باشد، بیرینگ باید روانکاری مجدد شود. روانکار مجدد باید زمانی که هنوز شرایط گریس موجود مناسب است، انجام پذیرد.
زمان روانکاری مجدد به عوامل مختلفی وابسته است. این عوامل عبارتند از نوع و ابعاد بیرینگ، سرعت، دمای کارکرد، نوع گریس، فضای موجود در اطراف بیرینگ و شرایط محیط کارکرد بیرینگ. این زمان را فقط می توان بر اساس قوانین آماری توصیه کرد. دوره روانکاری مجدد بر اساس دوره زمانی تعیین می‌شود که در پایان آن دوره هنوز 99% بیرین به طور قابل اطمینانی روانکاری می‌شود. این زمان عمر  L1 گریس را نشان می‌دهد.
توصیه می‌وشد که دوره روانکاری مجدد بر اساس تجربه به دست آمده از کاربرد واقعی و آزمایش به همراه زمان تقریبی محاسبه شده که در بخش بعد وآورده شده است، تعیین شود.