:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانکاری راهنمای خطی

روانکاری

 گریس

قبل از حمل ، هر راهنمای خطی توسط گریس با گرید 2 و پایه صابونی لیتیم روانکاری می شود. بعد از اینکه راهنمای خطی نصب می شود، ما پیشنهاد می کنیم که بعد از هر100 مجدداً پر شود. ممکن است که گریسکاری توسط مسیری از گریس خور انجام شود عموماً گریس برای سرعت های کمتر از min / m 60  یا درجاهایی که خنک کاری مهم نیست بکار می رود .

    

T : متناوب تغذیه روغنhour 
ve: سرعت(
m/min )

روغن

ویسکوزیته پیشنهاد روغن حدود 30-150 cst می‌باشد. گرین خور استاندارد به صورت دلخواه می تواند با اتصال لوله ای روغن برای روانکاری با روغن جایگزین شود. از آنجایی که روغن نسبت به گریس سریعتر تبخیر می شود نرخ تغذیه روغن حدود 0.3 پیشنهاد می شود .