:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانکاری ترکیبی در سرعت ها و لزجت های کم

 

روانکاری ترکیبی در سرعت ها و لزجت های کم

برای شرایط روانکاری با k کوچک k<2  رژیم روانکاری ترکیبی بوده و تماس فلز با فلز در بعضی نواحی ایجاد شده که باعث افزایش اصطکاک می‌شود. در نمودار زیر ممان اصطکاکی بیرینگ به عنوان تابعی از سرعت و لزجت نشان داده شده است. در حین راه‌اندازی با افزایش سرعت یا لزجت ممان اصطکاکی کاهش می‌یابد تا فیلم روانکاری تشکیل شده و بیرینگ وارد رژیم الاستوهیدرودینامیک EHL شود. با افزایش سرعت و یا لزجت، اصطکاک با افزایش ضخامت فیلم روغن افزایش می‌یابد تا این که در سرعت‌های زیاد اثرات ناشی از جایگزینی روانکار و حرارت باعث کاهش دوباره اصطکاک می‌شود. ضریب اصطکاک لغزشی از معادله زیر محاسبه می‌شود.

μsl = Φbl μbl + (1 - Φbl) μEHL
که در آن:
μsl= ضریب اصطکاک لغزشی
Φbl = ضریب وزنی برای ضریب اصطکاک لغزشی
μbl= ضریب وابسته به افزودنی‌های موجود در روانکار، تقریباً 0.15
μEHL= ضریب اصطکاک در شرایط فیلم روانکاری کامل
0.05 برای روانکاری با روغن معدنی
0.04 برای روانکاری با روغن مصنوعی
0.1 برای روانکاری با روغن‌های انتقال قدرت (روغن جعبه دنده)

برای رولربیرینگ‌های استوانه‌ای یا مخروطی از مقادیر زیر استفاده کنید.
0.02 برای رولربیرینگ‌های استوانه‌ای
0.002 برای رولربیرینگ‌های مخروطی

ضریب وزنی برای ممان اصطکاکی لغزشی با استفاده از معادله تقریبی زیر به دست می‌آید.
 Φbl =1/e2.6×10-8(nv)1.4dm
که در آن:
Φbl = ضریب وزنی برای ضریب اصطکاک لغزشی
e= پایه لگاریتم طبیعی
n= سرعت کارکرد، r/min
v=  لزجت سینماتیکی روانکار در دمای کارکرد،  mm2/s (برای روانکاری با گریس لزجت روغن پایه)
 dm= قطر متوسط بیرینگ،  ، mm
مقادیر تقریبی ضریب وزنی را می‌توان از منحنی نمودار 4 به دست آورد.