:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

دیگر عوامل موثر بر ممان اصطکاکی بیرینگ ها

 

دیگر عوامل موثر بر ممان اصطکاکی بیرینگ ها

به منظور بررسی دقیق رفتار واقعی بیرینگ و یا در صورتی که محاسبات دقیق‌تر لازم باشد، روش جدید SKF می‌تواند عامل مؤثر دیگر را در معادلات وارد کند. این عوامل مؤثر عبارتند از:
• گرمای ناشی از برش روانکار در ورودی به سطح تماس
• اثرات ناشی از جایگزینی روانکار در روانکاری به روش مخلوط هوا و روغن، جت روغن، گریس و حمام روغن با سطح روغن کم
• تلفات مقاومت روانکار در روانکاری به روش حمام روغن
• روانکاری ترکیبی در سرعت‌ها و یا لزجت‌های کم

با در نظر گرفتن این عوامل اضافی، معادله نهایی برای محاسبه ممان اصطکاکی در یک بیرینگ به صورت زیر می‌باشد.
 M=ØishØrsMrr+Msl+Mseal+Mdrag
که در آن:
 M= ممان اصطکاکی کل، Nmm
Mrr=Grr(vn)0.6
Msl=Gslµsl
Mseal=KS1dsβ+Ks2
 
Mdrag= ممان اصطکاک ناشی از تلفات مقاومت، تلاطم، پاشیدن و ... روانکار، Nmm
Øish= ضریب کاهش ناشی از برش روانکار در ورودی به سطح تماس
Ørs= ضریب کاهشی ناشی از جایگزینی روانکار
ضرایب کاهش Øish  و  Ørs در روش جدید SKF به منظور در نظر گرفتن اثرات ناشی از برش روانکار و جایگزینی روانکار در سرعت‌های بالا، بر ممان اصطکاکی غلتشی در نظر گرفته شده‌ان. ضریب اصطکاک لغزشی  µsl
در سرعت‌ها و یا لزجت‌های کم افزایش می‌یابد تا اثرات رژیم روانکاری ترکیبی را در بر گیرد.