:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

دسته بندی های بار اصلی راهنماهای خطی

دسته بندی های بار اصلی راهنماهای خطی  

 بار اصلی استاتیکی

1- ضریب بار استاتیکی

تغییر شکل موضی ثابت، بین سطح عبوری و ساچمه های غلتان زمانیکه راهنمای خطی در معرض یک پیش بار بیش از اندازه بزرگ است یا زمانیکه در معرض بار ضربه ای چه در حال سکون و چه در حال حرکت قرار می‌گیرد، می تواند ایجاد شود اگر میزان این تغییر شکل اولیه از حد معینی تجاوز کند، می تواند یک محدودیت برای کار کرد نرم راهنمای خطی باشد.

معمولاً ، ضریب بار اصلی استاتیکی به این صورت تعریف می شود که یک بار استاتیکه از نظر جهت و بزرگی است که نتیجه آن کل تغییر شکل ثابتی برابر 0001. 0 قطر ساچمه غلتان و مسیر عبوری در نقطه تماس تحت بزرگترین تنش است این مقدار در جداول ابعادی برای هر راهنمای خطی شرح داده می شود . یک طراح می تواند یک راهنمای خطی مناسب با رجوع به این جداول انتخاب کند. ماکزیمم بار استاتیکی بکار گرفته شده یک راهنمای خطی نبایستی از ضریب بار استاتیکی اصلی تجاوز کند .

2- ممان مجاز استاتیکی

همان مجاز استاتیکی بر می گردد به همانی با یک و بزرگی داده شده نظیر بزرگترین تنش در عناصر غلتنی در سیستم بکار گرفته شده که با تنش غالب در مقایسه با ضریب بار استاتیکی مساوی است. همان مجاز استاتیکی در سیستم های حرکت خطی به ترتیب در سه جهت  تعریف می شود.

 

 

3- فاکتور ایمنی استاتیکی

این شرط زمانی بکار می رود که سیستم راهنما استاتیکی است یا تحت حرکتی با سرعت خیلی پائین می باشد. فاکتور ایمن استاتیکی که بستگی به شرایط کاری و محیط دارد ، بایستی مورد توجه قرار گیرد . فاکتور ایمنی بزرگتر برای راهنماهای خطی خصوصاً در معرض بارهای ضربه ای مهم است .

 

 بار دینامیکی اصلی

1- ضریب بار دینامیکی (c )

ضریب باردینامیکی اصلی باری است که از نظر بزرگی وجهت تغییر نمی کند و نتیجه آن عمر(سعی  از کارکرد راهنمای خطی است. آنها برای پیش بینی عمر نگهداری یک راهنمای خطی انتخاب شده می توانند استفاده شوند .

عمر نگهداری راهنماهای خطی

عمر نگهداری

زمانیکه مسیر حرکت و ساچمه های یک راهنماهای خطی به طو مداوم در معرض تنش های تکرار شونده‌اند ، سطح مسیر دچار خستگی می شود پوسته پوسته شدن احتمالاً رخ می دهد . این نوع خستگی را خستگی پوسته ای شدن می نامند . عمر راهنمای خطی تعریف می شود به کل مسافت طی شده تا ظاهر شدن خستگی پوسته ای شدن در سطح مسیر حرکت یا ساچمه های غلتان.

عمر نامی(L )

عمر نگهداری به طور گسترده‌ای حتی برای راهنماهای حرکت خطی که به یک روش ساخته می شوند یا تحت شرایط حرکتی یکسان عمل می کنند تغییر می کند. به این دلیل، عمر نامی به عنوان یک معیار پیش بینی عمر نگهداری راهنماهای حرکت خطی استفاده می شود . عمر نامی عبارتست از کل مسافتی که 90% یک گروه یکسان از راهنماهای حرکت خطی تحت شرایط یکسان کاری طی کرده‌اند، بدون اینکه پوسته پوسته شدن رخ  دهد. زمانیکه بار مجازاصلی دینامیکی برای راهنماهای حرکت خطی بکار گرفته می شود، عمر نامی  است.

محاسبه عمر نامی

بار کاری وی عمر نامی راهنمای خطی تاثیر می گذارد. بر اساس بار مجازاصلی دینامیکی و بار واقعی، با استفاده از معادله Eq.12. بار نامی می تواند محاسبه شود . اگر فاکتورهای محیطی در نظر گرفته شوند، عمر نامی به طور گسترده ای تحت تاثیر شرایط حرکت ، سختی مسیر حرکت و دمای راهنمای خطی خواهد بود. روابط بین این فاکتورها در معادله Eq.1.3   بیان شده است.

 

فاکتورهای عمر نامی

1- فاکتور سختی

معمولاً، سطح عبوری حرکت در تماس با ساچمه ها تا یک عمق مناسب بایستی سختی بین HRC58-64 داشته باشد زمانیکه سختی تعیین شده بدست نیامده باشد بار مجاز و عمر نامی کاهش می یابند. در این حالت، بار مجاز اصلی دینامیکی و بار مجاز اصلی استاتیکی برای محاسبه بایستی در فاکتور سختی ضرب شوند.
 

2- فاکتور دما

وقتی دمای راهنمای خطی از  تجاوز کند بار مجاز و عمر ناکامی کاهش می یابند . بنابراین، باز مجاز اصلی دینامیکی و استاتیکی بایستی در فاکتور دما ضرب شوند .
  

 

3- فاکتور بار

بارهای کاری روی راهنماهای خطی شامل وزن کشو، ایزی بار در زمان های شروع و پایان حرکت و بارهای همانند از به علت ضربات و ارتعاشات مکانیکی تخمین این فاکتورهای بار خصوصاً مشکل است. بنابراین بار روی راهنماهای خطی بایستی به فاکتور تجربه تقسیم شود .

 

 

 

1 محاسبه نرمال عمر نگهداری

 

تبدیل عمر نامی به زمان عمر نگهداری با استفاده از سرعت و فرکانس امکان پذیر است.


بارهای کاربردی 

محاسبه بار

فاکتورهای زیادی روی بارهای کاربردی راهنماهای خطی تاثیر می گذارد(نظیر موقعیت مرکز شغل جسم، موقعیت نیرو و نیروهای اینرسی در زمان های شروع و پایان حرکت) برای تعیین میزان بار صحیح، هر گونه شرایط بار گذاری به طور دقیق بایستی در نظر گرفته شود.

1-  بار روی یک بلوک
 

 

 

 

2-بارها با نیروهای اینرسی


 محاسبه بار متوسط برای بارگذاری های متغیر

برای محاسبه عمر زمانیکه بار روی راهنمای خطی عمدتاً نوسانی است . شرایط بار متغیر بایستی در نظر گرفته شود. بار میانگین به این صورت تعریف می شود که در شرایط بارگذاری متغیر باری است معادل رفتار بار خستگی است.

 

 

 

 

 

 محاسبه بارهای معادل دو جهتی

راهنمای خطی شرکت HIWIN قابلیت تحمل همزمان بارهایی در چند جهت را دارند. برای محاسبه عمر نگهداری راهنمای خطی، زمانیکه بارها در چند جهت اعمال می شوند ، ما نیازمند محاسبه بار معادل  با بکارگیری معادلات زیر هستیم. 
 

مثال های محاسباتی برای تعیین عمر نگهداری   

بر اساس بار کاری یک راهنمای خطی مناسب انتخاب می شود . عمر نگهداری از نسبت بین باری کاری و بار مجاز اصلی دینامیکی محاسبه می شود.