تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

خواص الكتريكي

خواص الكتريكي

لايه عايق در بيرينگ هاي INSOCOAT مقاومت موثري در برابر جريان هاي AC وDC ايجاد مي كند. حداقل مقاومت اهمي 50MΩ در 1000 VDC است آزمايش شكست مقاومت لايه عايق الكتريكي را در VDC 3000 نشان داده است .