:شماره تماس 
 :واتس اپ 

خرابی موضعی

خرابی موضعی

به دلایل حمل و نقل یا نصب نادرست، بخشی از سطوح غلتش یا اجزای غلتنده ممکن است صدمه ببیند. در حین کار عبور اجزای غلتنده از روی جزء خراب ایجاد ارتعاش با فرکانس خاصی می‌کند. آنالیز فرکانسی ارتعاش می‌تواند جزء خراب را مشخص کند. این اصل در تجهیزات تشخیص وضعیت (Condition Monitoring) به منظور تشخیص خرابی بیرینگ به کار می‌رود.