:شماره تماس 
 :واتس اپ 

حفظ پيش بار صحيح

حفظ پيش بار صحيح

هنگام انتخاب نيروي پيش‌بار براي يك چيدمان بيرينگ‌ها بايد به خاطر داشت كه سفتي سفتي فقط به مقدار محدود با افزايش پيش‌بار از مقدار بهينه آن، افزايش مي‌يابد، در اين حالت اصطكاك و در نتيجه گرماي توليد شده افزايش يافته و يك كاهش ناگهاني در عمر بلبيرينگ به علت بار اضافي كه دائماً عمل مي‌كند، ايجاد مي‌شود. نمودار زير  رابطه بين عمر بيرينگ و پيش‌بار/ لقي را نشان مي‌دهد.


هنگام تنظيم پيش‌بار در بيرينگ‌ها لازم است كه مقدار محاسبه شده و يا به دست آمده از تجربه با حداقل انحراف ممكن ايجاد شود. به همين منظور، براي مثال در رلربيرينگ‌هاي مخروطي لازم است كه بيرينگ چندين مرتبه چرخانده شود تا رولرها كج (Skew) نبوده و انتهاي رولر در تماس مناسب با لبه‌هاي راهنما قرار گيرند. اگر اين عمل انجام نشود نتايج به دست آمده در حين بازرسي و با اندازه‌گيري لط بوده و پيش‌بار نهايي، خيلي كم‌تر از مقدار مورد نياز خواهد بود.