:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جهت بار

 

بار شعاعی


رولربیرینگ‌های استوانه‌ای طرح NU و N، رولربیرینگ سوزنی و رولربیرینگ توریدال فقط می‌توانند بار شعاعی خالص را تحمل کنند (شکل زیر). انواع دیگر بیرینگ‌های شعاعی علاوه بر بار شعاعی توانایی حمل بار محوری را نیز دارند (به بخش «بارهای ترکیبی» مراجعه کنید).

 

 

بار محوری
بلبیرینگ کف‌گرد و بلبیرینگ چهار نقطه تماس (شکل) برای تحمل بار های محمری خالص  کم تا متوسط مناسب می‌باشند. بلبیرینگ کف‌گرد یک طرفه فقط بار محوری را در یک جهت تحمل می‌کند. برای تحمل بار محوری در دو جهت نیاز به بلبیرینگ کف‌گرد دو طرفه است.

 

 

 

بلبیرینگ تماس زاویه‌ای کف‌گرد می‌تواند بار محوری متوسط را در سرعت‌های بالا تحمل کند. نوع یک طرفه می‌تواند همزمان بار شعاعی را نیز تحمل کند ولی نوع دو طرفه فقط می‌تواند بار محوری خالص را تحمل کند (شکل ).

 


 

برای بارهای محوری یک جهته متوسط و سنگین رولربیرینگ‌های کف‌گرد سوزنی، استوانه‌ای، مخروطی و کروی (شکل زیر) مناسب می‌باشند. رولربیرینگ کروی کف‌گرد می‌تواند علاوه بر بار محوری بار شعاعی را نیز تحمل کند. برای بارهای سنگین محوری با جهت متغیر می‌توان از دو رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد یا دو رولربیرینگ کروی کف‌گرد که در کنار هم قرار می‌گیرند، استفاده کرد.