:شماره تماس 
 :واتس اپ 

جهت بار

 

بار شعاعي


رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي طرح NU و N، رولربيرينگ سوزني و رولربيرينگ توريدال فقط مي‌توانند بار شعاعي خالص را تحمل كنند (شكل زير). انواع ديگر بيرينگ‌هاي شعاعي علاوه بر بار شعاعي توانايي حمل بار محوري را نيز دارند (به بخش «بارهاي تركيبي» مراجعه كنيد).

 


بار محوري
بلبيرينگ كف‌گرد و بلبيرينگ چهار نقطه تماس (شكل) براي تحمل بار هاي محمري خالص  كم تا متوسط مناسب مي‌باشند. بلبيرينگ كف‌گرد يك طرفه فقط بار محوري را در يك جهت تحمل مي‌كند. براي تحمل بار محوري در دو جهت نياز به بلبيرينگ كف‌گرد دو طرفه است.

 

 

بلبيرينگ تماس زاويه‌اي كف‌گرد مي‌تواند بار محوري متوسط را در سرعت‌هاي بالا تحمل كند. نوع يك طرفه مي‌تواند همزمان بار شعاعي را نيز تحمل كند ولي نوع دو طرفه فقط مي‌تواند بار محوري خالص را تحمل كند (شكل ).

 


 

براي بارهاي محوري يك جهته متوسط و سنگين رولربيرينگ‌هاي كف‌گرد سوزني، استوانه‌اي، مخروطي و كروي (شكل زير) مناسب مي‌باشند. رولربيرينگ كروي كف‌گرد مي‌تواند علاوه بر بار محوري بار شعاعي را نيز تحمل كند. براي بارهاي سنگين محوري با جهت متغير مي‌توان از دو رولربيرينگ استوانه‌اي كف‌گرد يا دو رولربيرينگ كروي كف‌گرد كه در كنار هم قرار مي‌گيرند، استفاده كرد.