:شماره تماس 
 :واتس اپ 

جنس بيرينگ ها

جنس بيرينگ ها

جنس موادي كه در ساخت اجزاي بيرينگ‌ها بكار مي‌رود در كاركرد و قابليت اطمينان بيرينگ‌هاي غلتشي اهميت زيادي دارد. براي رينگ‌هاي بيرينگ و اجزاي علتنده، ملاحظات خاص شامل سختي براي ظرفيت حمل بار، مقاومت به خستگي تحت شرايط تماس غلتشي  و شرايط روانكار تميز يا آلوده و پايداري ابعادي (Dimensional Stability ) مي‌باشند.
 براي قفسه اين ملاحظات شامل اصطكاك، كرنش (Strain )، نيروهاي اينرسي و در بعضي موارد واكنش شيميايي روانكارهاي خاص، حلال‌ها (Solvents )، خنك كننده‌ها (Coolants ) و مبردها (Refrigerants ) مي‌باشند. اهميت نسبي ملاحظات فوق مي‌تواند تحت تأثير پارامترهاي عملكردي ديگر مانند خوردگي ، دماي بالا، بارهاي شوك و يا تركيبي از اين شرايط و ديگر شرايط قرار گيرد.
 آب‌بندي تماسي در بيرينگ‌هاي غلتشي اثر قابل ملاحظه‌اي بر كاركرد و قابليت اطمينان بيرينگ دارند. لذا مواد سازنده آنها بايد مقاومت عالي در اكسيداسيون، حرارت و واكنش شيميايي داشته باشند.
 براي نيازهاي مختلف در كاربردهاي متفاوت، از مواد مختلفي در ساخت رينگ‌ها، اجزاي غلتنده، قفسه‌ و آب‌بندها استفاده مي‌شود. به علاوه در شرايطي كه روانكاري كافي امكان‌پذير نيست و يا از عبور جريان الكتريكي از بيرينگ نمي‌توان جلوگيري كرد، بيرينگ‌هاي با پوشش‌هاي خاص توليد مي‌شوند.