:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جداول تلرانس ها

جداول تلرانس ها

 تلرانس‌های آورده شده در جداول به شرح زیر می‌باشند.


جدول3: تلرانس‌های نرمال برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولربیرینگ‌های مخروطی

 


جدول4: تلرانس‌های کلاس P6 برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولر بیرینگ‌های مخروطی

 


جدول5: تلرانس‌های کلاس P5 برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولربینگ‌های مخروطی

 


جدول6: تلرانس‌های کلاس نرمال و CL7C برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

 


جدول7: تلرانس‌های کلاس CLN برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

 


جدول8: تلرانس‌های کلاس P5 برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

 


جدول9: تلرانس‌های رولربیرینگ‌های مخروطی اینچی

 


جدول10: تلرانس‌های بیرینگ‌های کف‌گرد

 


جدول11: تلرانس‌های کلاس نرمال، P6 و P5 برای رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:12


جدول12: تلرانس‌های نرمال برای رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:30


جداول مطابق استانداردهای 199:1997 JSO 492:2002 ISO و 19.2:1994 std ANSI/BMA  می‌باشند.