:شماره تماس 
 :واتس اپ 

جداول تلرانس های شفت و نیشمنگاه

جداول تلرانس ها

جداول7 الف و 8 برای تلرانس‌های شفت و نیشمنگاه اطلاعات زیر را در رابطه با انطباقات به دست می‌دهند.
• حدود بالا و پایین انحراف قطر داخلی و خارجی بیرینگ برای تلرانس‌های نرمال.
• حدود بالا و پایین انحراف قطر شفت و نشیمنگاه مطابق استاندارد ISO 286-2:1988
• کم‌ترین و بیشترین مقدار تداخل (+) یا لقی (-) تئوری ناشی از انطباق
• کم‌ترین و بیشترین مقدار تداخل (+) یا لقی (-) احتمالی ناشی از انطباق

انطباق مناسب برای رینگ داخلی بر روی شفت در جداول تلرانس زیر آورده شده‌اند،
g6,g5,f6,f5,e7 در جدول 7 الف،


J5,h9,h8,h6,h5  در جدول 7 ب

 

k4,js7,js6,js5,j6 در جدول 7 ج،

n5,m6,m5,k6,k5 در جدول 7 د،

 

r7,r6,p7,p6,n6 در جدول 7 ه، .

 

انطباق مناسب برای رینگ خارجی در نشیمنگاه  در جداول تلرانس زیر آورده شده‌اند.
H6,H5,G7,G6,F7 در جدول 8 الف

 

J6,H10,H9,H8,H7 در جدول 8 ب

 

K5,JS7,JS6,JS5,J7 در جدول 8 ج

 

M7,M6,M5,M7,M6 در جدول 8 د

 

P7,P6,N7,N6 در جدول 8 ه


مقادیر تلرانس رینگ داخلی و خارجی برای تلرانس‌های نرمال در جدول فوق برای کلیه‌ی بیرینگ‌های متریک به جز و رولربیرینگ‌های مخروطی متریک با  d ≤ 30 mm  و D ≤ 150 mm ‏2010‏/05‏/28 و بیرینگ‌های کف‌گرد با  D ≤ 150 mm صادق می‌باشند. تلرانس‌های قطر برای این بیرینگ‌ها با تلرانس‌های نرمال برای دیگر رولربیرنگ‌ها (جداول تلرانس‌ها) تفاوت دارند.
مقادیر مربوط به تداخل احتمالی در بر گیرنده 99% حالات مختلف تداخل  لقی می‌باشند (به عبارت دیگر به احتمال 99% انطباق در محدوده انطباق احتمالی قرار می‌گیرد.)
وقتی بیرینگ با تلرانس دقیق‌تر از نرمال مورد استفاده قرار می‌گیرد، تلرانس‌های رنگ داخلی و خارجی کاهش می‌یایند و در نتیجه آن تداخل یا لقی کاهش می‌یابد.  در این شرایط لازم است حدود انطباق با دقت بیشتری محاسبه شود.