:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جابجايي محوري

جابجايي محوري

بيرينگ هاي  CARB مي تواند  جابجايي  محوري  شفت  نسبت  به نشيمنگاه را در داخل  بيرينگ تحمل كنند . اين جابجايي  محوري  مي تواند ناشي از انبساط حرارتي  يا انحراف در وضعيت بيرينگ ايجاد شود.
دربيرينگ هاي CARB عدم  همراستايي  وجابجايي  محوري  به موقعيت محوريرولر ها بستگي دارد  همچنين  جابجايي  محوري باعث  كاهش لقي  داخلي شعاعي  مي شود .توصيه مي شود  كه  امكان جابجايي  محوري درمحدوده مجاز  براي هر كاربرد بررسي  شود به عبارت  ديگرلقي  كافي بايد براي ايجاد  اين جابجايي  در بيرينگ وجود  داشته باشد تا رولر ها  از كناره  رينگ ها  بيرون  نزنند  شكل زيروبا رينگ قفل كن يا آب  بند  تماس  پيدا نكنند  ( شكل زير) براي اين  جابجايي  محوري  بايد فضاي  خالي كافي در اطراف بيرينگ  وجود داشته  باشد
جابجايي محوري از موقعيت  نرمال  رينگ هاي  بيرينگ نسبت به  يكديگر به
- جابجايي محوري  مجموعه ورولر ها و
-  كاهش لقي ،‌ بستگي دارد  و  
-  حداكثر  جابجايي  مجاز به  مقدار كوچك  تر ناشي از  دوشرط فوق محدود مي شود


محدوديت  ناشي از  جابجايي  محوري   مجموعه  رولر ها
 مقادير راهنما S1 و S2 براي جابجايي محوري شكل زير كه درجداول بيرينگ ها آورده شده اند ،درشرايط زيرصحيح ميباشند .
- لقي  داخلي كافي  درحين كاركرد و قبل از  انبساط شفت  دربيرينگ وجود داشته باشد و
- رينگ ها تحت عدم  عمراستايي نباشند .
 كاهش  جابجايي  محوري مجاز  ناشي از  عدم همراستايي  را ميتوان از رابطه  تقريبي  زيرتعيين كرد.
 Smis=K1B α
 كه در آن
 Smin = كاهش جابجايي  محوري مجاز ناشي از عدم همراستايي ،mm
  k1= ضريب  عدم همراستايي  (جداول بيرينگ ها)
 B= پهناي  بيرينگ،mm
  α= عدم همراستايي  ،درجه
 بافرض  لقي كاركرد  داخلي  كافي ،‌ حداكثر  جابجايي  محوري  مجاز  از روابط زير به دست مي آيد .
 Slim=S1-Smis
يا
Slim=S2-Smis
 كه در آن
 Slim =جابجايي محوري مجاز  براي  مجموعه  رولرهاي  جابجا شده ناشي از عدم همراستايي ،mm
  S1=ميزان جابجايي محوري بيرينگ با قفسه يا بدون  قفسه  وقتي جابجايي  درجهت مخالف خار فنري  انجام مي شود جداول بيرينگ ها ،mm
  S2= ميزان جابجايي محوري بيرينگ آب بند  با يا بدون قفسه وقتي كه جابجايي  درجهت  آب بند  يا خار  فنري انجام مي شود  جداول  بيرينگها mm
  Smis= كاهش جابجايي  محوري  مجاز  ناشي از  عدم همراستايي ،‌mm

 

 

محدوديت ناشي از كاهش لقي
كاهش لقي ناشي از جابجايي محوري مشخص  نسبت به  موقعيت مركزي از رابطه زير محاسبه ميشود .
 Cred=k2scle2/B  
 درشرايطي كه كاهش  لقي  بيشتر از  لقي قبل از انبساط شفت باشد ،بيرينگ پيش بار ميشود ،اگرميزان  كاهش لقي  مشخص  است ،ميتوان جابجايي محوري از موقعيت مركزي  را از رابطه زير محاسبه كرد .
 Scle=(B Cred/k2)½
 كه در آن
  Scle= جابجايي محوري  از موقعيت مركزي  كه كاهش لقي مشخص Cred را ايجاد  مي كند ،‌mm
 Cred= كاهش لقي  داخلي ناشي از جابجايي  محوري  نسبت به  موقعيت  مركزي ،‌mm
 K2= ضريب لقي  كاركرد (جداول بيرينگ ها)
 B= پهناي  بيرينگ،mm (جداول بيرينگ ها)
قابليت جابجايي  محوري  را مي توان از نمودار 1 نيز كه  براي كليه  بيرينگ هاي  CARB صحيح است ،‌ تعيين نمود،‌جابجايي محوري  ولقي در اين نمودار به عنوان  تابعي از پهناي  بيرينگ نشان داده  شده اند .
از نمودار ( خط چين ) براي بيرينگ  C 3052 K/HA3C4 با لقي كاركرد mm 0.15 كه تقريبا معادل 15%پهناي  بيرينگ است جابجايي محوري مجاز  12% درصد پهنا به دست مي آيد  بنابراين  وقتي جابجايي 0.12×104=12.5محوري  به ميزان  mm  مي رسد،لقي بيرينگ صفر مي شود .لازم به ذكراست  كه فاصله بين خط چين  و منحني نشان دهنده  لقي كاركرد  باقيمانده  دربيرينگ است.
نمودار همچنين  نشان مي دهد كه چگونه ميتوان با جابجايي رينگ هاي بيرينگ نسبت به همديگر  لقي داخلي بيرينگ هاي CARB را تنظيم  كرد .


 

 

مثال محاسباتي 1
براي بيرينگ C3052 با
- پهناي  B=104mm
-  ضريب عدم همراستايي  k1=0.122
-  وميزان جابجايي محوريs1=19.3mm
با عدم همراستايي α=0.3o بين رينگ داخلي  وخارجي،ميزان جابجايي محوري را ميتوان با محاسبات زير به دست آورد.
 Smis=S1-Ssim
 Slim=S1-K1B α
Slim=19.3-0.122×104×0.3=19.3-3.8
Slim=15.5mm


مثال محاسباتي  2
براي بيرينگC3052K/HA3C4با
 -پهناي  B=104mm
 -ضريب لقي كاركرد k2=0.096
 -ولقي  داخلي  0.15mm
 ميزان جابجايي  مجاز  از موقعيت  مركزي  تا رسيدن به لقي  صفر  ازمحاسبات زيربه دست مي آيد .
 Scle=(B Cred/K2)½
 Scle=(104×0.15/0.096)½
S cle=12.7mm
ميزان  جابجايي  محوري  12.7mm كم تراز ميزان s1=19.3mm درجداول است لذا  عدم همراستايي  0.30oمجاز است.


مثال محاسباتي 3
براي بيرينگ C 3052 كه داراي پهنا mm B=104 وضريب لقي كاركرد K2=0.096 است. كاهش لقي ناشي از جابجايي محوري Scle=6.5mm از موقعيت مركزي،در زير محاسبه شده است .

Cred=  K2Scle2/B
Cred=0.096×6.52/104=0.039mm