:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جابجايي محوري

جابجايي محوري

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي با رينگ داخلي يا خارجي بدون لبه و بيرينگ‌هاي طرح NJ كه رينگ داخلي آنها فقط يك لبه دارد، مي‌‌توانند جابجايي محوري شفت نسبت به نشيمنگاه ناشي از انبساط حرارتي را در محدوده معيني تحمل كنند. جابجايي محوري در داخل بيرينگ انجام مي‌شود و نه بين بيرينگ و شفت يا نشيمنگاه به همين علت اصطكاك افزايش نمي‌يابد. مقادير مجاز جابجايي محوري S يك رينگ از موقعيت نرمال نسبت به رينگ ديگر آورده شده است. (شكل زير)