:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

توانايي حمل بار

توانايي حمل بار

در مقايسه با يك بلبيرينگ معمولي كه در آن رينگ خارجي به طول كامل در داخل نشيمنگاه قرار گرفته و حمايت مي‌شود، رينگ خارجي رولرهاي بادامكي سطح تماس كمي نسبت به سطحي كه بر روي آن حركت مي‌كند نظير ريل يا بادامك، دارد.سطح تماس واقعي بستگي به بار شعاعي و قوسي بودن يا استوانه‌اي بودن سطح حركت (سطح خارجي رينگ خارجي) دارد. تغيير شكل رينگ خارجي به علت اين سطح تماس محدود، توزيع نيرو در داخل بيرينگ را تغيير داده و بر توانايي حمل بار آن تأثير مي‌گذارد.در ظرفيت‌هاي اسمي حمل بار كه در جداول بيرينگ‌ها آورده شد‌ه‌اند، اين موضوع در نظر گرفته شده است.
 توانايي حمل بار ديناميكي به عمر مورد نياز بستگي دارد ولي به دليل تغيير شكل و مقاومت رينگ خارجي مقدار حداكثر بار شعاعي ديناميكي نبايد از مقدار Fr بيشتر شود.
 بار استاتيكي مجاز يك رولر بادامكي، حداقل مقدار بين CO و For  مي‌باشد. در صورتي كه كاركرد بدون سرو صدا الزامي نباشد بار استاتيكي مي‌تواند از Co بيشتر شود ولي تحت هيچ شرايطي نبايد از حداكثر بار شعاعي استاتيكي مجاز For بيشتر شود.