:شماره تماس 
 :واتس اپ 

توانايي حمل بار

توانايي حمل بار

در مقايسه با بلبيرينگ‌هاي استاندارد كه رينگ خارجي آنها در كل پهنا توسط نشيمنگاه حمايت مي‌شود. رينگ خارجي رولرهاي بادامكي سطح تماس كمي با سطح حركت خود در ريل يا بادامك دارد. سطح تماس واقعي به بار شعاعي وارده و انحناي سطح رينگ خارجي بستگي دارد. تغيير شكل رينگ خارجي ناشي از اين تماس محدود، توزيع نيرو در بيرينگ را تغيير داده و بر توانايي حمل بار تأثير مي‌گذارد. در ظرفيت‌هاي اسمي حمل بار آورده شده در جداول اين موضوع در نظر گرفته شده است. با توجه به اين تغيير شكل و مقاومت رينگ خارجي بايد علاوه بر ظرفيت اسمي حمل بار ديناميكي و استاتيكي، حداكثر بار مجاز ديناميكي و استاتيكي را نيز در محاسبات در نظر گرفت.
توانايي حمل بار ديناميكي به عمر مورد نياز بستگي دارد. ولي با توجه به تغيير شكل و مقاومت رينگ خارجي، بار وارده نبايد از حداكثر بار ديناميكي شعاعي Fr بيشتر شود.
بار مجاز استاتيكي در رولرهاي بادامكي كم‌ترين مقدار بين Co و For مي‌باشد.در صورتي كه كاركرد آرام و بدون سرو صدا الزامي نباشد بار استاتيكي مي‌تواند از Co بيشتر باشد ولي تحت هيچ شرايطي نبايد از بار مجاز استاتيكي شعاعي For بيشتر شود.