:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

توانايي حمل بار:مواد افزودني EP و AW

توانايي حمل بار:مواد افزودني EP و AW

اگر ضخامت فيلم روانكاري كافي نباشد به طوري كه از تماس فلز با فلز در پستي بلندي‌هاي سطح تماس جلوگيري نكند، عمر بيرينگ كاهش مي‌يابد. در يك راه‌حل براي اين مشكل استفاده از افزودني‌هاي معرف EP (فشار بيش از حد Extreme Pressune) در گريس است. دماهاي بالا ناشي از تماس پستي بلندي‌هاي محلي،‌ اين افزودني‌ها را فعال نموده و باعث سايش ملايم (Mild Wear) نقاط تماس مي‌شود. در نتيجه سطح تماس صاف‌تر، تنش‌هاي تماسي كم‌تر و عمر بيرينگ‌ افزايش مي‌يابد.
اكثر افزودني‌ها EP مدرن از نوع گوگرد/ فسفر (Sulphur/Phosphorus) مي‌باشند. اين افزودني‌ها متأسفانه ممكن است بر مقاومت ساختار فولاد بيرينگ اثر مفي داشته باشند. اگر از اين افزودني‌ها استفاده شود، واكنش شيميايي ممكن است به پستي بلندي‌هاي سطح تماس محود نباشد، در دماي علمكرد و تنش‌هاي تماسي بالا، مواد افزودني ممكن است باعث شروع مكانيسم خوردگي/ نفوذ (Corrosion/Diffusion Mechanism) در محل‌هاي تماس شده و خرابي بيريگ، كه ناشي از يك حفره بسيار كوچك (Micro Pitting) است را سرعت دهد. به همين علت براي دماي كاركد بالاتر از Cْ 80 افزودني‌ها EP با خواص واكنشي كم توصيه مي‌شوند. روانكار با مواد افزودني EP نبايد براي بيرينگ‌ها در دماي كاركرد بالاتر از Cْ 100 استفاده شود. در سرعت‌هاي خيلي كم افزودني‌هاي روانكار جامد نظير  گرافيت (Graphite) و دي سولفيد موليبدن  (Molybdenum Disulphide) براي تقويت افزودني‌ها EP به مجموعه افزودني هاي روانكار اضافه مي‌شود. درجه خلوص افزودني‌ها بايد بالا بوده و اندازه ذرات در آن‌ها بسيار كوچك باشد. در غير اين صورت بر اثر عبور اجزاي غلتنده از روي آن‌ها فرورفتگي در رينگ‌ها يا اجزاي غلتنده ايجاد شده و در نتيجه عمر خستگي بيرينگ‌ كاهش مي‌يابد.
وظيفه افزودني‌ها ضد سايش AW(Anti-Wear) مشابه افزودني‌ها EP بوده و از تماس فلز با فلز جلوگيري مي‌كنند. لذا بين افزودني‌ها AW,EP معمولاً تفاوتي در نظر گرفته نمي‌شود هر چند روش عملكرد آن‌ها متفاوت است ايجاد يك لايه حافظ چسبيده به سطح در افزودني‌هاي AW تنها تفاوت آن‌ها با افزودني‌هاي EP است. بنابراين  پستي بلندي‌هاي سطح بدون تماس فلز با فلز بر روي هم مي‌لغزند ولي زبري بر اثر سايش ملايم سطوح مانند حالت استفاده از افزودني‌هاي EP كاهش نمي ‌يابد. افزودني‌هاي AW مانند EP داراي اجزايي مي‌باشند كه ممكن است بر اثر نفوذ در فولاد باعث تضعيف ساختار آن شوند.
بعضي غليظ‌كنده‌ها (نظير سولفات كلسيم مركب) بدون واكنش شيميايي مؤثر بر عمر بيرينگ اثر مشاهبي مانند افزودني‌هاي EP/AW دارند. بنابراين براي آن‌ها حد دماي كاركرد مانند افزودني‌هاي EP وجود ندارد.
اگر ضخات فيلم روانكار كافي باشد، افزودني‌هاي EP و AW توصيه نمي‌شوند. ولي در مواردي وجود دارد كه افزودني‌هاي AW,EP ممكن است مفيد باشند. براي مثال اگر لغزش زياد بين رولرها و سطح غلتش وجود داشته باشد اين لغزش زياد بين رولرها و سطح غلتش وجود داشته باشد اين افزودني‌ها ممكن است مفيد واقع شوند.