:شماره تماس 
 :واتس اپ 

تنظيم بيرينگ

تنظيم بيرينگ

لقي داخلي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه و رولربيرينگ‌هاي مخروطي فقط در مقابل برينگ شعاعي ديگر را رينگ داخلي استوانه‌اي قابل تنظيم است. اين بيرينگ‌ها معمولاً به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو به كار رفته و يك رينگ بيرينگ به صورت محوري جا به جا مي‌شود تا لقي يا پيش بار مورد نياز به دست آيد. انتخاب لقي يا پيش بار بستگي به شرايط كاركرد و الزامات عملكردي چيدمان بيرينگ‌ها دارد اطلاعات بيشتر در رابطه با پيش بار بيرينگ‌ها در بخش  «پيش‌بار بيرينگ‌ها»  آمده است و توصيه‌هاي اين بخش فقط به روش تنظيم لقي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي و رولربيرنيگ‌هاي مخروطي مربوط مي‌شود.
لقي مناسب وقتي به دست مي‌آيد كه بيرينگ تحت شرايط تعيين شده نصب شود و در دماي كاركرد تحت بار قرار گيرد. لقي اوليه هنگام نصب وابسته به جنس شفت و نشيمنگاه و فاصله بين دو بيرينگ ممكن است كم‌تر يا بيشتر از مقدار لقي حين كاركرد باشد. اگر براي مثال اختلاف انبساط حرارتي رينگ داخلي و خارجي باعث كاهش لقي شود. لقي اوليه بايد به اندازه كافي بزرگ بوده تا از واپيچش بيرينگ و نتايج منفي آن جلوگيري شود.
با توجه به رابطه بين لقي داخلي محوري و شعاعي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي و رولربيرينگ‌هاي مخروطي كافي اس كه فقط يكي از آن‌ها كه معمولاً  لقي داخلي محوري است تعيين شود. اين مقدار تعيين شده با باز كردن يا سفت كردن يك مهره بر روي شفت يك يا رينگ رزو شده در داخل نشيمنگاه و يا اضافه كردن واشرها و يا لايي‌هاي فلزي با اندازه هاي معين بين رينگ‌هاي بيرينگ و لبه ها، نسبت به شرايط لقي صفر تنظيم مي‌شود. روش به كار رفته براي تنظيم لقي و اندازه‌گيري آن بستگي به تعداد بيرينگ‌هايي كه نصب مي‌شوند دارد. يك روش بررسي لقي محوري، براي مثال در چيدمان بيرينگ‌ توپي چرخ،  استفاده از گيج عقربه‌اي مي‌باشد (شكل زير). هنگام تنظيم بيرينگ‌هاي مخروطي و اندازه‌گيري لقي شفت يا نشيمنگاه بيرينگ بايد چندين دور در هر دو جهت چرخانده شود تا از تماس صحيح انتهاي رولرها با لبه راهنماي رينگ داخلي اطمينان حاصل شود. در صورت تماس غير صحيح نتايج اندازه‌گيري نادرست بوده و تنظيم دلخواه به دست نمي‌آيد.