:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلفات توان و دمای بیرینگ

 

تلفات توان و دمای بیرینگ

 افت توان ناشی از اصطکاک  یک بیرینگ از معادله زیر محاسبه می‌شود.
NR = 1.05×10-4Mn
که در آن:
NR = تلفات توان، W
m= ممان اصطکاکی کل، Nmm
n=  سرعت دورانی، r/min
است. با داشتن نرخ خنک شدن (نرخ انتقال حرارت از بیرینگ به محیط به ازای هر درجه اختلاف دمای بین بیرینگ و محیط) افزایش دما بیرینگ را می‌توان از معادله تقریبی زیر محاسبه کرد.
ΔT=NR/WS
که در آن:
ΔT= افزایش دماoc،
NR=  افت توان، W
WS= نرخ خنک شدن،W/OC