تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

در بيرينگ‌هاي جفت شده هر بيرينگ با تلرانس نرمال توليد مي‌شود. مقادير تلرانس‌هاي نرمال مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده. تلرانس پهناي كل بيرينگ‌هاي جفت شده استاندارد نشده است و درجدول زير آورده شده است.