:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس ها

تلرانس ها

رولربيرينگ هاي استوانه اي  دو رديفه به صورت استاندارد با تلرانس هاي نرمال توليد مي شود .اين تلرانس ها مطابق استاندارد هاي ISO 492:2002بوده است.