تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

رولربيرينگ هاي استوانه اي  دو رديفه به صورت استاندارد با تلرانس هاي نرمال توليد مي شود .اين تلرانس ها مطابق استاندارد هاي ISO 492:2002بوده است.